ZŠ – THEY NEED OUR HELP!

Cílem projektu bylo vzbudit povědomí o nutnosti ochrany a práv zvířat, a zároveň stimulovat zájem o ochranu nejenom ohrožených druhů, ale všech živočichů. Žáci vyhledávali nejohroženější druhy zvířat a zjišťovali důvod jejich ohrožení, tvořili loga, skládali písničku, vytvářeli plakát k propagaci adopce zvířat z útulků, psali bajky a ilustrovali je. Všechny tyto aktivity byly tvořeny společně s partnery z Polska a Španělska. Žáci si rozšířili znalosti zejména v anglickém jazyce, v přírodních vědách a v informatice. 

Autorka projektu: Dagmar Janíková, Základní škola Kvasice, okr. Kroměříž

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Biologie, Cizí jazyky, Hudební výchova, Informatika, Jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodní vědy

Informace o projektu:

Žáci během projektu pracovali jak jednotlivě, tak i v malých skupinkách, které se skládali ze žáků všech partnerských škol. Samostatně popisovali svého domácího mazlíčka nebo zvíře, které by chtěli chovat. Pomocí dotazníku zjišťovali, kolik spolužáků má doma zvíře a jak si ho pořídili, popřípadě zda by někdy adoptovali zvíře z útulku. 

Skupinová práce ve třídě byla hlavně o sběru dat, získávání rozhovorů s vedoucími útulku a následné zpracování rozhovoru. V rámci školy žáci vytvořili finanční sbírku pro Zlínský útulek a osobně jeli peníze předat. V mezinárodních týmech vytvářeli partneři mapu ohrožených zvířat a zpracovávali získané informace o těchto ohrožených zvířatech.  Při dalším úkolu partneři ze Španělska přeložili několik známých bajek a ostatní k nim namalovali ilustrace. Poté se žáci rozdělili do několika mezinárodních skupin, ve kterých vytvořily svoje vlastní bajky s ponaučením a následně i říkanky. Společně pak všichni vytvořili digitální knížku, ve které jsou bajky i obrázky zveřejněny. Dalšími společnými úkoly bylo sepsání písničky o ochraně zvířat, prezentace s portréty slavných osobností, kteří se aktivně podílejí na ochraně zvířat, či tvorba plakátů na podporu adopce zvířat. 

Hlavním tématem „příroda, život kolem nás“ byly propojeny vyučovací předměty anglický jazyk, informační technologie a přírodopis. Projekt rozvíjel komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce, práci s informačními zdroji, vedl je k větší samostatnosti, spolupráci, kreativitě a ukázal jim potřebu ochrany přírody.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Thinglink, Padlet, Canva, Dotstorming,  Meetingwords, Storyjumper, Piktochart, Tripline, Prezi, Google image

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/175519

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020

  

ZŠ – English Speaking Countries

Tento projekt byl určen žákům do 11 let, což odpovídá věkovému složení třídy – 3., 4. a 5. ročník malotřídní vesnické školy. Hlavním cílem projektu bylo seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí a shromažďování informací o týmem vybrané zemi za využití různých zdrojů, skupinová práce a její prezentace. 

Autorka projektu: Markéta Jurková, Základní škola a mateřská škola Luková

Věk zapojených žáků: 9 – 11 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Ukrajina, Portugalsko, Severní Makedonie, Řecko, Polsko, Rumunsko, Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Etika

Informace o projektu:

Na začátku projektu byly vytvořeny mezinárodní týmy, z nichž každý pracoval na vybrané anglicky mluvící zemi. Čeští žáci si zvolili za téma USA společně s portugalskou a tureckou školou.  V rámci každého týmu byla rozdělena témata pro každou školu tak, aby byl vytvořen ucelený obraz dané země. Češi si zvolili historii a přírodu USA, Jednotlivé úkoly projektu zahrnovaly shromažďování informací, jejich zpracování a prezentace. Výstupem projektu byla společná e-kniha, na jejíž tvorbě žáci partnerských škol spolupracovali.

Samostatná práce žáků se odehrávala při tvorbě ilustrací pro e-knihu a vyhledávání informací o USA. Skupinová práce byla využita při brainstormingu, tvorbě sdílené prezentace a studiu výstupů jiných skupin. V průběhu projektu měly děti možnost plnit kvízy, hrát puzzle na JigSaw planet a sledovat práci a výsledky ostatních týmů v době školní docházky ve třídě na interaktivní tabuli, v době karantény měly přístup do Twinspace ze svých mobilních telefonů a notebooků. 

Projekt svým rozsahem a dílčími činnostmi zasahoval do několika předmětů, které skvěle propojil – angličtina, výtvarná výchova, dějepis, čeština, informatika, přírodověda a vlastivěda.

Žáci byli překvapeni zjištěním, kde všude je angličtina úředním jazykem, rozšířili si své povědomí o světě a důležitosti studia cizích jazyků. Kromě toho se dozvěděli, co jsou to citace a autorská práva, které informace jsou fakta a které pouze něčí názor, jak s různými zdroji pracovat. Naučili se také prezentovat svoji práci a v porovnání s prací ostatních ji ohodnotit. Nemalý význam měla i práce s digitálními technologiemi.

Velký zájem projevili rodiče, kteří v době domácí výuky své děti podporovali, pomáhali jim s plněním úkolů a motivovali je k další práci.

Využití digitálních nástrojů: WhatsApp, TwinSpace, Google Hangouts, Zoom, interaktivní tabule, internet, Edookit, Educandy, Kahoot, JigSaw puzzle, Google Docs, online Pexeso, SurveyMonkey,  Public Domain,  Creative Commons, Adobe Stock

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/208806

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020

  

ZŠ – Let’s get on board!

V tomto projektu poznávali žáci ze čtyř evropských zemí – z České republiky, Řecka, Itálie a Turecka podobnosti i rozdílnosti jednotlivých zemí a národů, jejich kultury, jazyka i historie. Všemi aktivitami žáci rozvíjeli vzájemnou toleranci k odlišnostem a překonávání stereotypů v chování a jednání.

Autorka projektu: Jana Losíková, Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 12 let

Partneři: Česká republika, Řecko, Itálie a Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Mezipředmětové vztahy

Informace o projektu:

Žáci z partnerských zemí si v sérii krátkých prezentací v angličtině představili různé aspekty kultury své země. Na základě sdílených informací partnerů zpracovali otázky a odpovědi pro ostatní partnery. Z tohoto materiálu následně vytvářeli hrací karty a připravili deskovou a on-line hru. Projekt byl v souladu se současným ŠVP a byl integrován do učebního plánu předmětu AJ v 6. ročníku. Zasahoval i do jiných předmětů, například čeština, zeměpis, dějepis, informatika nebo hudební výchova. Třída věnovala projektu jednu vyučovací hodinu týdně a pokračovala i po uzavření škol distanční formou.

V jednotlivých aktivitách získali žáci informace o partnerských zemí v mnoha oblastech jako jsou státní symboly, populace, krajina, klima, hudba, tradice, známé osobnosti z oblasti vědy, sportu či kultury, jídlo, naučili se i základní slovíčka a věty v jazyce partnerů.

Název projektu Let´s get on board! souvisel nejen s jeho výstupem, kterým byly deskové hry (board games), ale také obrazně se skutečností, že všichni partneři byli na jedné palubě lodi. Spolupracovali a měli stejný cíl. Tím bylo doplout do přístavu, tedy zrealizovat společnými silami projekt. Žáci se díky tomuto projektu poprvé dostali do nových rolí, sami se stali tvůrci deskové hry. Naučili se shromažďovat, třídit a zpracovávat informace a pracovat s chybou. Partneři se vzájemně vyjadřovali k výstupům svých kolegů, srovnávali aspekty jednotlivých kultur. To zvýšilo jejich povědomí o kulturní různorodosti. Práce v mezinárodních týmech všem ukázala důležitost plnění úkolů v dohodnutých termínech, protože jednotlivé výstupy na sebe vzájemně navazovaly. V neposlední řadě je důležité zmínit i jazykový přínos pro všechny žáky.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Powerpoint, Padlet, Kahoot. Genial.ly. Googledocs, Vimeo Answergarden,  Surveymonkey, Bookcreator, Canva, Zoom, Freepik, Bakalář

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/199939

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020

  

ZŠ – V kráľovstve peňazí/ V království peněz

Tento projekt byl zaměřen na orientaci dětí ve světě finanční gramotnosti a získání zkušeností formou hry v tomto oboru, zlepšení týmové spolupráce, hlubší seznámení s digitální technikou, zatraktivnění výuky, ale také poznávání projektových partnerů, jejich kultury a jazyka.

Autorka projektu: Štěpánka Vopatová, ZŠ a MŠ Rynoltice

Věk zapojených žáků: 8 – 11 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Předměty: Matematika, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni, Informatika

Informace o projektu:

Do projektu se zapojili žáci 3. a 5. třídy malotřídní školy v Rynolticích a žáci ze ZŠ v Humenném na Slovensku. Aktivity probíhaly v hodinách matematiky v obou ročnících, v pátém ročníku spadaly i do hodin informatiky. Všichni byli ihned na začátku práce proškoleni o bezpečnost na internetu a o autorských právech. Cílem projektu byla orientace dětí ve finanční gramotnosti, uvědomění si hodnoty peněz a poznání jiné měny, porovnávání rozdílných měn a jejich hodnot. Žáci byli rozděleni do dvojic, vždy jeden mladší a jeden starší žák. Starší děti pomáhaly a zaučovaly mladší nejen u práce s PC, ale i při řešení různých složitějších aktivit a při práci s velkými čísly.

K nejzajímavějším aktivitám patřilo poznávání peněz obou zemí (česká koruna a Euro), jejich hodnot, výroba vlastních peněz, orientace v pokladním dokladu, hra na obchod, výdaje na domácnost a zdroje příjmů či víkendový nákup. Vrcholem projektu byla aktivita, při které si žáci zařizovali dětský pokojíček a vyúčtovávali jednotlivé položky, které vydali při jeho vybavování. Do projektu se zapojili i rodiče, kteří v průběhu distanční výuky zasílali výsledky žákovské práce a aktivně pomáhali při zařizování dětského pokojíčku a vyúčtování jednotlivých položek. 

Projekt u žáků rozvíjel kompetenci řešení zadaného problému, vymýšlení strategií, které vedou k řešení úkolu, schopnost spolupráce ve dvojicích i v týmu, sebehodnocení, samostatnost, zkušenosti se sebeprezentací nejen před třídou, ale i v rámci videokonferencí. U starších žáků byla neméně důležitá zodpovědnost za splnění úkolů i mladšími spolužáky.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Microsoft Word, SuperLame, YouTube, Google disk, online kvízy

Odkaz na projekt:  

https://live.etwinning.net/projects/project/199486

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020