ZŠ 2. stupeň – Münchhausen’s new clothes

Cílem projektu bylo posílit schopnost žáků vyhledat a kriticky zhodnotit věrohodnost zveřejňovaných informací. Hlavní myšlenkou projektu bylo pomoci žákům rozpoznat „Fake News“ v reálném životě. Účastníci projektu se ve skupinách zabývali životem „prolhaného barona“ Prášila, postavy, jejíž autor byl inspirován skutečným německým baronem a vojákem von Münchhausenem. Četli jeho příběhy, zkoumali kritéria tohoto druhu textů a vytvářeli vlastní smyšlené příběhy. Poznali, jak rychlé a jednoduché je šíření nepravdivých zpráv. Nebezpečnost falšování informací si poprvé zcela uvědomili v okamžiku, kdy byli během online setkání konfrontováni s falešnými profily účastníků z partnerské školy.

Autorka projektu: Marcela Deutsch, Masarykova ZŠ Praha – Klánovice

Věk zapojených žáků: 10 – 13 let

Partneři: Česká republika, Německo, Švédsko, Portugalsko, Ukrajina

Jazyk projektu: němčina, angličtina

Předměty: Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni

Informace o projektu:

Prostřednictvím projektových aktivit se žáci naučili rozlišovat mezi přehnaným textem, který je lehce rozpoznatelný jako lež, a mezi zprávami, které jsou cíleně zaměřené na manipulaci a šíření nepravdivých informací. Jednotlivé úkoly rozvíjely především kompetence v oblasti práce s textem, porozumění textu a vlastní tvorbu.

Tvorba kalendáře, psaní vlastních příběhů i falešných zpráv jim daly možnost kreativního psaní, což je součástí výukových plánů mateřského i cizích jazyků ve všech zúčastněných zemích. Účastí na projektu prokázali žáci také svou mediální kompetenci a schopnost orientace v různých zdrojích informací. Žáci se poučili o aktuálnosti tohoto tématu, když prováděli na téma “Fake News” rešerši na internetu a když se při online hrách učili moderní “Fake News” rozpoznat. Na konci si také zkusili sami “Fake News” vytvořit, přednést a záznam sdíleli na společné virtuální nástěnce. Kreativní a tvůrčí spoluprací žáků ze čtyř zemí vznikl kalendář, ve kterém děti k jednotlivým měsícům vymýšlely nepravdivé popisy, které pak byly žáky partnerské školy identifikovány a opraveny.

Spolupráce žáků na společné myšlenkové mapě, která mapovala celý baronův život, kooperativní tvorba kalendáře, identifikace a opravy falešných informací a vzájemná komunikace prostřednictvím komentářů k jednotlivým výstupům umožnily žákům aktivní zapojení ve všech fázích projektu.

Využití digitálních nástrojů: TwiSpace, E-mail, PowerPoint, Google forms, Google slides, YouTube, Zoom, Googleclassroom, Etherpad, Microsoft-photo-story, Biteable, Fotoram/collage, Malování, Logomaker, Scratch, Dashboard, Avatarmaker, Zeemaps,  Canva, Coggle,  Makebeliefscomix, Storyjumper, Learningapps, Testmoz, Quizizz, Emaze, Surveymonkey

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/225395

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021

  

ZŠ 2. stupeň – Balance it Out!

Žáci se v tomto projektu věnovali otázce, jak v současném digitálním světě docílit rovnováhy mezi používáním moderních technologií a životem bez nich. Projekt podporoval kreativní a kritické myšlení týkající se používání moderních technologií a motivoval žáky k hledání cest, jak žít v rovnováze. Žáci z Řecka, Itálie a České republiky společně vyhledávali, zpracovávali a hodnotili různé materiály a získávali informace o tvorbě dokumentu. Dozvěděli se, jak vyhledávat informace, jak je hodnotit, analyzovat, vybrat a použít a jak správně uvést zdroje. Ve skupinách si vyzkoušeli práci scénáristů, kameramanů a herců.

Autorka projektu: Lenka Hradecká, ZŠ Kamenice

Věk zapojených žáků: 11 – 13 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Technologie, Zdravověda

Informace o projektu:

Projekt byl realizován v předmětu anglický jazyk. Hlavními vzdělávacími oblastmi, na které se projekt zaměřoval, byly anglický jazyk a digitální technologie. Průřezovými tématy byly mediální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Žáci porovnávali informace z většího množství informačních zdrojů a uvědomovali si věrohodnost vyhledaných informací. Na začátku projektu se žáci věnovali tématu pravidel chování na internetu a vytvořili plakáty na toto téma. Také se do hloubky věnovali autorským právům na internetu a citování použitých zdrojů a vytvořili ve skupinách komiksy, ze kterých vznikla e-kniha na toto téma. V neposlední řadě se žáci zabývali bezpečností na internetu. Jeden týden zaznamenávali do tabulky svůj čas strávený s moderními technologiemi.

Celý projekt byl zakončen mezinárodním online setkáním, kde si žáci zahráli vědomostní hru týkající se celého projektu a sdělili si dojmy a zážitky. Závěrečným výstupem projektu je žákovský dokument Balance it out, ve kterém žáci odpovídají na úvodní otázku: Jak docílit rovnováhy při používání technologií v moderním světě?

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, MS Teams, Google tabulky, Google forms, Google drive, Powerpoint, Youtube, Padlet, Kizoa, Tricider, Wordwall, Postermywall, Mentimeter, Googlemeet, Baamboozle, Dotstorming, Whiteboard, Pixton, Bookcreator, WordArt, Answergarden, Filmora,

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/227747

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021

  

ZŠ 1. stupeň – Twinopians

Základem projektu byla návštěva planety Twinopia, na které žáci plnili různé úkoly. Tato planeta byla rozdělena na 6 regionů – Twinerů. Žáci a učitelé (Twinopians) hostili každý měsíc návštěvníky z ostatních Twinerů a připravili pro ně zajímavé a pestré hry, hádanky, texty či prezentace s úkolem.

Autorky projektu: Markéta Jurková, ZŠ a MŠ Luková, Veronika Golden, ZŠ a MŠ Buzulucká, Teplice

Věk zapojených žáků: 7 – 11 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Turecko, Rumunsko, Severní Makedonie, Litva, Portugalsko, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Francie, Gruzie, Ukrajina, Řecko,

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Informatika/ICT, Design a konstruování, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni

Informace o projektu:

Hlavním cílem bylo zlepšit základní dovednosti a schopnosti žáků v angličtině prostřednictvím digitálních technologií. Projekt poskytl vzájemnou interakci žáků s jinými kulturami a přispěl k tomu, aby děti byly sebevědomé, schopné lépe mluvit anglicky nebo  dalším cizím jazykem v základní formě a tolerantní k jiným kulturám.

Projektu se účastnilo 34 učitelů a 294 žáků. Na začátku se učitelé rozdělili na jednotlivé skupiny – regiony, které pak zodpovídaly za práci a výstupy na daných planetách.

Svým rozsahem a dílčími činnostmi zasahoval projekt do výuky českého a anglického jazyka, informatiky a pracovních činností. Jeho realizace probíhala během výuky výše zmíněných předmětů. V anglickém jazyce aktivity odpovídaly běžné náplni výuky podle RVP (introduce yourself, personal facts, favourite book, parts of body, animals) a nejinak tomu bylo v pracovních činnostech – např. příprava pokrmů. V českém jazyce se aktivity týkaly rozvoje komunikačních a jazykových dovedností. V informatice byl kladen důraz na základní uživatelské dovednosti, bezpečnost na internetu či používání web2.tools. Na kreativní práce jsme využili i učivo výtvarné výchovy a pracovních činností. Projekt svými aktivitami podporoval rozvoj personálních a sociálních kompetencí žáků.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, MS Teams, Bakalář, Edookit, Whatsapp, Facebook, Instagram, Canva, Padlet, Switch Zoo, Chatterpix, Mentimeeter, Storyjumper, Storyboard, Wordart, Bitmoji,  WordArt, AnswerGarden, SwitchZOO, ClassCraft. Creative Common Licence

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/223539

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021

  

ZŠ 1. stupeň – Around the world with eTwinning fog

Projekt vznikl na motivy seriálu „Willy Fog na cestě kolem světa”. Žáci pracovali samostatně i v týmech a plnili úkoly, na které narazili v průběhu cesty kolem světa. Projekt byl zaměřen na spolupráci, komunikaci, toleranci, postavení žen, ochranu životního prostředí a důležitost míru na Zemi. Na každém kontinentě se žáci dozvěděli o zajímavé historické postavě a jejím poselství. Projektu se zúčastnilo 37 učitelů ze 14 škol ze 7 zemí.

Autorka projektu: Lenka Hradecká, ZŠ Kamenice

Věk zapojených žáků: 11-12 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Slovinsko, Itálie, Turecko, Litva, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Informatika/ICT, Jazyk a literatura, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni, Předškolní výchova, Přírodní vědy, Speciální pedagogika, Umění

Informace o projektu:

Projekt v anglickém jazyce umožnil žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Žáci se v 5. třídě seznamují s přítomným časem prostým a během celého projektu ho procvičovali a své znalosti upevňovali písemně a díky nahrávkám do online rádia si nacvičovali i správnou výslovnost. Projekt podpořili třídní vyučující v daných třídách. Aktivně se zapojil i učitel hudební výchovy, pod jehož vedením vznikly hudební nahrávky do online radia.

Na začátku projektu žáci vytvořili své avatary a napsali o sobě krátké texty pro vytvoření cestovních pasů. Na základě vlastního rozhodnutí byli rozděleni do skupin dle názvů kontinentů, ve kterých pracovali po celou dobu projektu. Členové mezinárodních týmů se vzájemně představili. Skupiny pak navrhly logo kontinentu. Každý žák na základě dostupných informací o poselství míru vytvořil láhev s poselstvím míru a společně byl vytvořen kalendář s jednou lahví na každý den. Každý žák vytvořil nahrávku o svém dni do online radia v angličtině.

V Evropě se seznámili s Charlesem Dickensem a představili sebe, svou školu, navrhovali a odhlasovali logo projektu a vyrobili si pasy na cestu kolem světa. V Asii se dozvěděli o poselství míru od Mahátmy Gándhího a společně vyrobili kalendář na celý rok s poselstvími míru. Společně byl vytvořen lip dub na píseň Michaela Jacksona Heal the World. V Americe se seznámili s Eunice Newtonovou, napsali příspěvky do novin a vytvořili knihu o významných či inspirujících ženách. Na Den eTwinningu proběhlo vysílání online radia. V Oceánii žáky čekal závěrečný úkol společně napsat zprávu o projektu, škole a obci a schovat geotwincache.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, sdílený dokument Google, MS Teams, Greeting Islands, Storyjumper, Mentimeter, Genial.ly., Avatarmaker, Malování, Padlet

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/228940

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021