Program Erasmus+


Chcete vykročit vstříc novým mezinárodním zkušenostem? Zapojte se do programu Erasmus+!

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie schválený na období 2021-2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Navazuje na úspěchy programů realizovaných v období 2007-2013 a 2014-2020.

Pro aktuální programové období jsou definovány důležité priority, které se promítají do plánování a realizace všech projektů:

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Jednou z mnoha výhod programu Erasmus+ je možnost zapojení nejen škol, ale také dalších organizací, které působí v oblasti vzdělávání (města, kraje, neziskové organizace, univerzity, muzea, knihovny, firmy, podniky a další).

Prostřednictvím programu Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

V rámci programu Erasmus+ rozlišujeme různé sektory vzdělávání – školní vzdělávání, odborné vzdělávání, sektor mládeže (neformální vzdělávání), vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Mateřské, základní (i základní umělecké) a střední školy poskytující všeobecné vzdělávání (gymnaziální obory) se mohou zapojit do aktivit Erasmus+ školní vzdělávání, střední odborné školy poté do aktivit sektoru odborného vzdělávání. Projekty pro oblast neformálního vzdělávání mládeže jsou určené veřejným a soukromým organizacím či neformálním skupinám. Projekty pro všechny vysokoškolské instituce, jejich studenty i zaměstnance se realizují v sektoru vysokoškolského vzdělávání. Organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých mohou uskutečňovat projekty zaměřené na mezinárodní výjezdy svých pracovníků nebo uzavírání partnerství se zahraničními organizacemi.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí.

V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství a realizovat mezinárodní projekty.

Více informací o programu a možnostech výjezdů v jednotlivých sektorech vzdělávání naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.