Erasmus+: Comenius


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie schválený na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Navazuje na úspěchy programů realizovaných v období 2007-2013 – Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Program je rozdělen na tři klíčové akce: KA1 – projekty mobilit, KA2 – strategická partnerství a KA3 – podpora reforem vzdělávací politiky, z nichž první dvě zahrnují aktivity zaměřené na školní vzdělávání.

Podprogram Erasmus+: Comenius se zaměřuje na oblast školního vzdělávání. Do jednotlivých aktivit se mohou zapojit mateřské, základní a střední školy a také další organizace s působností ve školním vzdělávání.

V rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+: Comenius mohou školy podávat žádosti o projekty mobilit spolu s evropským plánem rozvoje instituce. V rámci projektů pak mohou vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje, který přispěje k inovaci a zkvalitnění výuky.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • profesní rozvoj (staff training) – možnost pro učitele, ředitele a jiné zaměstnance školy účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí (účast na kurzech a školeních v zahraničí nebo stínování kolegů na přijímající škole, popř. jiné relevantní instituci v zahraničí, tzv. job-shadowing);
  • výukový pobyt (teaching assignment) – možnost pro učitele školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže v praxi výuku na přijímající škole v zahraničí.

V rámci Klíčové akce 2 programu Erasmus+: Comenius mohou školy, jejich zřizovatelé a další instituce s působností ve školním vzdělávání podat žádost o grant na strategická partnerství zaměřená na vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a rozvoj kompetencí účastníků. Součástí projektu mohou být krátkodobé i dlouhodobé (až roční) mobility žáků nebo učitelů do partnerských institucí.

Mezi hlavní cíle Strategických partnerství v oblasti vzdělávání patří:

  • zvýšení kvality vzdělávání rozvíjením nových a inovačních přístupů a podporováním šíření správné praxe;
  • podpora poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně základních a průřezových dovedností, zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovedností;
  • podpora zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání pomocí individuálních výukových přístupů, kolaborativního učení a kritického myšlení;
  • podpora strategického využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility a dalších inovativních učebních metod;
  • podpora posílení rovnosti a začleňování v oblasti vzdělávání s cílem umožnit kvalitní vzdělání všem, zabránit předčasnému ukončení studia a podporovat účast znevýhodněných skupin ve společnosti.

O projekty mobilit (KA1) a projekty strategických partnerství (KA2) lze žádat u české národní agentury. Více informací naleznete na www.naerasmusplus.cz.