Erasmus+ (nejen) pro MŠ, ZŠ, SŠ


Chcete pro Váš projekt získat grantovou podporu? Zapojte se do programu Erasmus+!

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie schválený na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Navazuje na úspěchy programů realizovaných v období 2007-2013 – Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

V rámci Erasmu+ rozlišujeme různé sektory vzdělávání – školní vzdělávání, odborné vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a sektor mládeže (neformální vzdělávání).

Mateřské, základní a střední školy se mohou zapojit do aktivit Erasmus+ školní vzdělávání, střední odborné školy poté také do aktivit Erasmus+ odborné vzdělávání.

Jednou z novinek programu Erasmus+ je možnost zapojení nejen škol, ale také dalších organizací, které působí v oblasti vzdělávání (města, kraje, neziskové organizace, univerzity, muzea, knihovny, firmy, podniky a další).

Jednotlivé aktivity programu jsou rozděleny do tří takzvaných „klíčových akcí“, které je možné realizovat v rámci všech sektorů vzdělávání:

KA1 – projekty mobility osob

KA2 – strategická partnerství

KA3 – podpora reforem vzdělávací politiky (O tyto projekty se z větší části žádá přímo u Evropské komise v Bruselu, v rámci ČR je možné realizovat pouze menší projekty ve vybraných sektorech vzdělávání, především Mládež a vysokoškolský sektor.)

Více informací o programu naleznete na webových stránkách www.naerasmusplus.cz.

KA1 – projekty mobilit osob

Projekty škol s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby. Účast na vzdělávacích aktivitách je umožněna nejen učitelům, ale také dalším zaměstnancům škol (ředitelé, administrativní pracovníci, asistenti, apod.).

Podporované aktivity dalšího vzdělávání v rámci školního vzdělávání:

 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí (structured courses) – může se jednat o jakékoli kurzy (jazykové, metodické nebo jazykově-metodické kurzy,…) školení, semináře apod.
 • Stínování (job-shadowing) – pozorování metod a postupů zavedených a používaných na partnerské škole v zahraničí
 • Výukové pobyty (teaching assignment) – výuka formou pracovní stáže na partnerské škole v zahraničí

Podporované aktivity dalšího vzdělávání v rámci odborného vzdělávání (pouze pro střední odborné školy):

 • Mobilita žáků – praktická stáž, kterou je možné absolvovat ve dvou možných aktivitách:
  • stáž v organizaci odborného vzdělávání (kombinace odborného výcviku a praxe)
  • stáž v podniku (pouze pracovní činnost)
 • Mobilita pracovníků – mobilita může být realizována v několika formách:
  • aktivita výukové/školicí pobyty – umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole
  • aktivita profesní rozvoj pracovníků – praktická pracovní stáž nebo sdílení zkušeností přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním

KA2 – strategická partnerství

V rámci Klíčové akce 2 mohou školy, jejich zřizovatelé a další instituce s působností ve školním/odborném vzdělávání podat žádost o grant na strategická partnerství zaměřená na vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a rozvoj kompetencí účastníků. Součástí projektu mohou být krátkodobé i dlouhodobé (až roční) mobility žáků nebo učitelů do partnerských institucí.

Rozlišujeme několik typů Strategických partnerství:

 1. A) v závislosti na jejich obsahu:
 2. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací:

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek na celoevropské úrovni. O tento typ projektu nemohou žádat projekty pouze mezi školami (viz níže).

 1. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe:

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Strategická partnerství pouze mezi školami mohou žádat pouze o tento typ partnerství (viz níže).

 1. B) v závislosti na složení zapojených organizací:
 2. Strategická partnerství pouze mezi školami:

Umožňují mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit – krátkodobé mobility žáků, krátkodobá školení pracovníků, dlouhodobé mobility žáků, dlouhodobé pobyty pracovníků. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně.

 1. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání:

Umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na oblast vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů, vyvíjení nových metodik apod.  V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit (viz 1. typ výše). Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.