eTwinning – komunita škol v Evropě


Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Komu je eTwinning určen?

Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol. Jedinou podmínkou je, aby škola byla uvedena v rejstříku škol, který zveřejňuje MŠMT. Nejde o dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů – eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Co mohu jako učitel udělat pro přípravu projektu v rámci aktivity eTwinning?

Jestliže se rozhodnete pro spolupráci v rámci aktivity eTwinning, je třeba nejdříve najít partnerskou školu v EU a zvolit obsah (téma) partnerství. Zvolit téma můžete tak, aby sloužilo Vašemu předmětu, Vaší vzdělávající se skupině nebo tak, že bude možné spolupráci pojmout z pohledu více předmětů a práce na projektu tak bude přínosem pro celou školu. Ještě předtím, než začnete partnerskou školu hledat, pomůže Vám stanovit si kritéria pro její výběr: jaká by měla být věková kategorie žáků či studentů, z jaké by mohli být země, jaké jazyky  by měli ovládat aj. Dále je důležité vzít při domlouvání projektu v úvahu realitu podmínek partnerské školy – rozvrh období prázdnin, svátky, školní výlety, přístupnost počítačové učebny atd. Pokuste se získat pro spolupráci co nejvíce kolegů a uvažujte o možnostech mezipředmětového vyučování. Hlavně však nezapomeňte na své studenty, pro které by účast v projektu měla být zajímavá a přínosná. Odpovědi na mnohé své otázky najdete na národním nebo evropském portálu eTwinning nebo se můžete obrátit na Národní podpůrné středisko či kohokoli z ambasadorů eTwinningu na uvedených kontaktech.

Kde a jak mohu najít partnerskou školu?

Někteří z Vás již mají kontakty na evropské školy z projektů realizovaných např. v rámci programu Erasmus+, nebo jiných evropských aktivit. Je možné této navázané spolupráce využít a podpořit ji zapojením se do aktivity eTwinning. Pro ty z Vás, kteří ještě partnery nemají, je k dispozici nástroj pro vyhledávání partnerských škol podle zadaných požadavků. Tento nástroj je dostupný všem školám zaregistrovaným na portálu ESEP, kde najdete vše, co budete k účasti v aktivitě eTwinning potřebovat.

Co lze v rámci programu eTwinning uskutečnit?

Spolupráce v programu eTwinning může probíhat jako součást jakéhokoliv vyučovacího předmětu na Vámi vybrané téma. Máme pro Vás tato doporučení:

 • připravujte aktivity slučitelné s národním vzdělávacím programem v zemích partnerských škol (v ČR s Vaším ŠVP)
 • při projektu můžete využít jak informační a komunikační technologie, tak tvořivé aktivity v rámci výuky mimo počítače (např. metody projektového vyučování)

Na portálu eTwinning najdete sekci Nechte se inspirovat, která Vám může poskytnout inspiraci. Sekce obsahuje modelové projekty, témata a scénáře či příklady společných aktivit.

Program eTwinning může hrát významnou roli v propojení nejen škol, ale také společenství, která je obklopují. Mezi městy a regiony existuje dlouholetá tradice partnerské spolupráce. Tato síť se díky aktivitě eTwinning může rozšířit i mezi školy, mezi jejich učitele, žáky a jejich rodiče, místní orgány státní správy a samosprávy, kulturní instituce, média, firmy a stát se tak základem pro rozvoj evropské občanské společnosti (Tip: Vaše partnerství eTwinning může být podporou pro poskytnutí finanční dotace z různých zdrojů na společné setkávání, výměnné pobyty a podobné aktivity vyžadující finanční prostředky).

Jak mi může evropský portál eTwinning pomoci?

Portál eTwinning poskytuje všechny důležité informace, nástroje, materiály a dokumenty, které jsou potřebné pro přípravu, plánování a rozvíjení spolupráce: novinky, nápady a inspirace, nástroj pro hledání partnerů, prostor pro spolupráci, pedagogickou podporu, galerii projektů, zdroje informací. Vše je v českém jazyce. Aktivity v programu eTwinning podporuje i helpdesk, kde získáte odpověď na Vaše dotazy týkající se zařazení projektu do výuky. Pracovníci helpdesku jsou učitelé, kteří se zájemci komunikují přes e-mail nebo chat, motivují je, podporují a zjišťují jejich potřeby a to vše v národních jazycích.

Evropský portál eTwinning je tvořen několika úrovněmi služeb, které můžete využívat. Po registraci na portálu získáte přístup k databázi škol v Evropě, budete moci využívat nástroje pro virtuální komunikaci, na propojení Vašich tříd s třídami v Evropě a další technologickou a metodickou podporu pro spolupráci s partnery. 

Proč bych se měl jako učitel do aktivity eTwinning zapojit?

Důvodů by se našlo jistě více. Mezi nejdůležitější cíle patří:

 • motivovat studenty tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého
 • využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti, a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy
 • poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích
 • seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti
 • dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti
 • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným
 • rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru
 • zlepšit si znalost cizího jazyka
 • zdokonalit své vlastní metody díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol

Musím být odborníkem na informační a komunikační technologie?

Odpověď zní NE. Cílem programu eTwinning není seznámit studenty a učitele s informačními a komunikačními technologiemi jako takovými, ale umožnit vyučujícím používat je v běžné výuce. Technika sama o sobě není hlavní náplní aktivity eTwinning, podstatný je obsah a přínos partnerství mezi školami.

Pokud si potřebujete osvojit některé základní dovednosti využití ICT, oslovte např. ICT koordinátory na Vaší škole nebo využijte nabídky pomoci na národním a centrálním portálu eTwinning. Můžete kdykoliv kontaktovat helpdesk či Národní podpůrné středisko a požádat o pomoc. Brzy zjistíte, že informační technologie Vám velmi ulehčí spolupráci. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak být v kontaktu s partnerskou školou, a hlavně je to způsob zajímavý pro žáky a studenty.

Jaké země jsou do projektu zapojeny?

Všechny členské státy Evropské unie – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Dalšími účastníky jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko.

Do aktivity eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící s Evropou – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Tunisko, Jordánsko a Libanon.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NSO – National Support Organisation)


Národní podpůrné středisko je součástí Domu zahraniční spolupráce MŠMT. Je to organizace, která zastupuje a propaguje eTwinning na úrovni jednotlivých států. Každé NSO pořádá školení a poskytuje podporu účastníkům, organizuje různé akce a vede mediální a komunikační kampaň na regionální a celonárodní úrovni.

Jeho úkolem je především informovat české školy o programu eTwinning, o všech jeho možnostech a přínosech, poskytovat technickou a metodickou podporu učitelům a jejich žákům při realizaci projektů eTwinning.

 

Jakub Šerák – Vedoucí oddělení eTwinning a EUN

telefon: 221 850 312

Pavla Šabatková – Vedoucí oddělení mobilit a projektů ve školním vzdělávání

e-mail: pavla.sabatkova(at)dzs.cz

telefon: 221 850 314

 

 

 


Hana Onisková

e-mail: hana.oniskova(at)dzs.cz

telefon: 221 850 308

Hana Al-Jamalová

e-mail: hana.al-jamalova(at)dzs.cz

telefon: 221 850 309