ZŠ – What’s your story?

Mýtická a legendární jízda evropskými pohádkami! Celoroční projekt byl zaměřen na objevování a oživování evropských mýtů, legend a lidových příběhů s řadou projektových úkolů s využitím moderních technologií. Na jejich plnění spolupracovala česká škola z Kroměříže se školami z Bulharska, Řecka, Malty a Turecka. Partnerské školy sdílely příběhy své země v angličtině.

Autorka projektu: Renata Večerková,  Základní škola Kroměříž

Věk zapojených žáků: 8–12 let

Partneři: Česká republika, Řecko, Malta, Bulharsko, Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:

Cílem projektu bylo motivovat žáky ke čtení, sdílet a rozvíjet znalosti o mýtech, legendách a lidových pohádkách z různých zemí a zapojit se do aktivit v oblasti anglické gramotnosti inspirovaných těmito příběhy. Tyto příběhy používaly jako inspiraci k vytváření vlastních mýtických postav a mýtických příběhů.

Žáci pracovali samostatně (představení se, logo, báseň), ve skupinách (tvorba komiksových příběhů) i společně jako třída (e-Safety, Netiketa, četba příběhů). Vzájemně spolupracovali, pomáhali si a hodnotili výsledky své práce, podíleli se na plánování a rozhodování o projektu, vybírali si, které legendy si chtějí přečíst. V projektu byly využívány moderní metody jako projektové učení, kooperativní učení, digitální storytelling, byla využívána i metoda BYOD. Projektová práce probíhala především v hodinách anglického jazyka, ale prolínala i do dalších vzdělávacích oblastí. Ve výtvarné výchově žáci kreslili své návrhy projektového loga, v hudební výchově nacvičili vánoční koledu, kterou zazpívali během videokonference s partnery z Malty a Řecka, v informatice vytvářeli komiksové příběhy. Spolu s jazykovými dovednostmi a čtenářskou gramotností rozvíjel projekt i dovednosti pro 21. století související s celoživotním učením či tvořivost. Byly rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, digitální, kompetence k učení a k řešení problémů.

Partneři společně vytvořili knihu mýtů, legend a lidových pohádek.

Předměty: předměty 1. stupně ZŠ, informatika, cizí jazyk, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, WordArt, sdílené Google dokumenty, My Blue Robot, Flipgrid, Linoit, Pixton. Canva, Storyjumper, Vocaroo, internet, interaktivní tabule, školní tablety, chytré telefony

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/192825

https://school-education.ec.europa.eu/cs/nso-desktop/projects/search/111798

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022

  

ZŠ – Malí kasteláni

Do celoročního projektu byly zapojeny dvě školy z České republiky a dvě ze Slovenska. Hlavním cílem bylo seznámení partnerů s významnými památkami v obou zemích. Žáci vytvářeli modely hradů, zámků a zřícenin, které vložili do TwinSpace společně s malou nápovědou. Úkolem partnerů pak bylo rozluštit, o jakou památku se jedná a vytvořit plakát dané památky v angličtině a v mateřském jazyce. Žáci vytvořili 20 modelů za každou zemi.

Autorky projektu: Petra Lasotová, ZŠ a MŠ, U Studny, Karviná; Klára Střížová, ZŠ a MŠ Neplachovice

Věk zapojených žáků: 9–12 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština, angličtina

Informace o projektu:

Prvním úkolem bylo společně vybrat hrady, které byly následně zpracovávány jako modely a prezentovány partnerům ve TwinSpace. Čeští partneři vyhledávali informace o daných českých hradech a ve výtvarné výchově vytvářeli modely těchto hradů. Při tom si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Úkoly byly vždy jasně rozděleny mezi jednotlivé členy skupiny. Na aktivitách (tvorba modelů, luštění slovenských hradů i tvorba plakátů) žáci pracovali v malých skupinkách (zpravidla dvojice, trojice) – vzájemně se doplňovali, spolupracovali, pomáhali si, učili se vyhledávat a třídit informace, pracovat s online aplikacemi. Následně jeden slovenský partner tvořil plakát hradu slovensky a druhý anglicky. Úkolem českých škol bylo naopak rozluštit modely slovenských partnerů a vytvořit plakát slovenského hradu.

Tento celoroční projekt byl propojen s průřezovým tématem „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“, zejména s okruhem „Umění a kultura“. Díky projektu si žáci uvědomovali význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a uvědomovali si lépe nutnost jeho uchování a záchranu. Byly rozvíjeny kompetence k učení (žáci vyhledávali a třídili informace), kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, personální či interkulturní.

V závěru projektu byla vytvořena také e-kniha.

Předměty: dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, vlastivěda, informatika

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, Survio, Google forms, Zoom, Piccolage, BookCreator

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/196969/pages/page/1756626

https://1url.cz/pru33

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022

  

ZŠ 2. stupeň – GIANTS 2

Jednalo se o druhý ročník projektu GIANTS, který je zároveň projektem ERASMUS+, KA 229. Hlavním tématem bylo umění. V každém měsíci byla vždy stěžejní jedna forma umění. Byl také zaměřen na zavádění nových metodik, ICT a gamifikace do běžných lekcí. Do projektu se mohly zapojit všechny děti bez ohledu na dovednosti nebo problémy s učením.

Autorky projektu: Petra Boháčková a Gabriela Střelcová, Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, Čakovice

Věk zapojených žáků: 3–12 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Finsko, Řecko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:

Projekt byl rozdělen na části podle různých druhů umění – fotografování, video, malování, psaní, architektura, vaření, hudba, drama, filmy, ruční řemesla. To bylo vše propojeno novými výukovými metodami, gamifikací a využíváním prostředků ICT ve výuce. Každá ze zapojených škol byla expertem v jedné oblasti a učila zapojené školy této dovednosti. Práce, které v průběhu projektu vznikaly, byly společnou prací všech partnerských škol.

Žáci pracovali v národních skupinkách i ve skupinkách mezinárodních. Práce skupin navazovala jedna na druhou. Jedním z prvních úkolů bylo společné vytvoření loga projektu. Každá země navrhla své logo, z toho se pak vytvořilo celkové. Dalším úkolem bylo natočení videí. Každá škola měla za úkol natočit jednu část, následně video poslala další škole a výsledkem bylo 5 různých videí. Žáci vytvářeli také komiks. Setkání plné fyzikálních pokusů se uskutečnilo díky protiepidemickým omezením online.  Vyráběli se lávové lampy, létající duchové a barevné spektrum. Jindy žáci ochutnávali národní jídlo. Češi připravili typickou českou snídani, produkty zaslali i do ostatních škol a všichni společně posnídali online. Jinými úkoly byla dekupáž květináčů, vyrábění obrazů pomocí vody a barev, tvorba křížovek, Kahoot otázek, výrobky z modelovací hmoty, natáčení animace, tradiční výšivky, vytváření únikových místností nebo zapojování digitálních technologií do výuky. V průběhu projektové práce žáci rozvíjeli mnoho klíčových kompetencí, jako je komunikace v cizích jazycích (online videokonference), kompetence k učení, kompetence digitální, vrstevnické učení, ale také sociální dovednosti. Všichni studenti se mohli zapojit do projektových aktivit, i přes své problémy s učením a zdravotní poruchy dokázali uspět a začlenit se mezi ostatní členy Erasmus týmu.

Předměty: angličtina, předměty na 1. stupni, jazyk a jazyková komunikace, zeměpis, dějepis, informatika, fyzika, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, vytváření videí – videoslovníky, videonávody, storytelling, Kahoot, QR kódy

Výstupy projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=rtB1zZAOfFU

https://school-education.ec.europa.eu/cs/networking/projects/93869

https://twinspace.etwinning.net/118807

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022

  

ZŠ 1. stupeň – Castles; to the future from the past

Projekt se zabýval výukou historie, srovnáváním se současností a přemýšlením o budoucnosti. Začal průzkumem starých hradů a jejich částí, aby si žáci uvědomili, proč byly hrady budovány. Při výuce pracovních činností vyráběli kartonové hrady či deskové hry na téma hradů. Žáci se také vžili do rolí herců, když odpovídali v angličtině na otázky přímo na kameru, psali dopis královským rodinám a spolupracovali v dílnách budoucích hradů.

Autorka projektu: Martina Teichmannová, ZŠ Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139

Věk zapojených žáků: 7–11 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Turecko, Španělsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu bylo žáky seznámit s dalekou historií, jejíž odkazy se však nachází všude kolem nás. Partneři se zamýšleli nad tím, jak se bohatství minulých dob využívá v dnešní době a jak se bude využívat v budoucnu. V projektu byla nastíněna i myšlenka politického uspořádání států v Evropě. Žáci se seznamovali s architekturou a historií v jiných zemích Evropy. Při projektu byla využívána výuka CLIL, používání ICT nástrojů a seznámení se s e-bezpečností. Ve výtvarné výchově pracovali žáci ve skupinách při výrobě deskových her, psaní dopisu králi, průzkumu současných hradů, výrobě hradů ze sněhu či při výrobě plakátku hradů. Jako společné dílo vytvořili velký hrad z kartonu. Další metodou byl průzkum na internetu.

Projekt probíhal mezioborově ve výuce anglického jazyka, informatiky, pracovních činností či výtvarné a tělesné výchovy. Rozvíjel velkou řadu kompetencí – kompetence k učení, komunikativní, sociální, občanská, personální nebo k řešení problémů. Žáci se museli například shodnout na obsahu dopisu pro krále a královnu Norska, vyhledávat a třídit informace, spolupracovat v týmech na společném hradu, vyjadřovat své myšlenky v cizím jazyce, navazovat spolupráci s kamarády v cizině, vyjadřovat své postoje či prosazovat své názory v přátelském duchu.

O projektu byly vytvořeny 2 brožury a prezentační video.

Předměty: angličtina, předměty na 1. stupni, zeměpis, dějiny kultury, informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, tělesná výchova, dějepis

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, video, Wakalet, Canva, Padlet, Kahoot, whats app, Mentimeter, Youtube, Thinglink, Zoom

Výstupy projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=kjZTnbcx0_k&t=1s

https://school-education.ec.europa.eu/cs/networking/projects/113995

https://twinspace.etwinning.net/198845/home

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022