ZŠ – English Speaking Countries

Tento projekt byl určen žákům do 11 let, což odpovídá věkovému složení třídy – 3., 4. a 5. ročník malotřídní vesnické školy. Hlavním cílem projektu bylo seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí a shromažďování informací o týmem vybrané zemi za využití různých zdrojů, skupinová práce a její prezentace. 

Autorka projektu: Markéta Jurková, Základní škola a mateřská škola Luková

Věk zapojených žáků: 9 – 11 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Ukrajina, Portugalsko, Severní Makedonie, Řecko, Polsko, Rumunsko, Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Etika

Informace o projektu:

Na začátku projektu byly vytvořeny mezinárodní týmy, z nichž každý pracoval na vybrané anglicky mluvící zemi. Čeští žáci si zvolili za téma USA společně s portugalskou a tureckou školou.  V rámci každého týmu byla rozdělena témata pro každou školu tak, aby byl vytvořen ucelený obraz dané země. Češi si zvolili historii a přírodu USA, Jednotlivé úkoly projektu zahrnovaly shromažďování informací, jejich zpracování a prezentace. Výstupem projektu byla společná e-kniha, na jejíž tvorbě žáci partnerských škol spolupracovali.

Samostatná práce žáků se odehrávala při tvorbě ilustrací pro e-knihu a vyhledávání informací o USA. Skupinová práce byla využita při brainstormingu, tvorbě sdílené prezentace a studiu výstupů jiných skupin. V průběhu projektu měly děti možnost plnit kvízy, hrát puzzle na JigSaw planet a sledovat práci a výsledky ostatních týmů v době školní docházky ve třídě na interaktivní tabuli, v době karantény měly přístup do Twinspace ze svých mobilních telefonů a notebooků. 

Projekt svým rozsahem a dílčími činnostmi zasahoval do několika předmětů, které skvěle propojil – angličtina, výtvarná výchova, dějepis, čeština, informatika, přírodověda a vlastivěda.

Žáci byli překvapeni zjištěním, kde všude je angličtina úředním jazykem, rozšířili si své povědomí o světě a důležitosti studia cizích jazyků. Kromě toho se dozvěděli, co jsou to citace a autorská práva, které informace jsou fakta a které pouze něčí názor, jak s různými zdroji pracovat. Naučili se také prezentovat svoji práci a v porovnání s prací ostatních ji ohodnotit. Nemalý význam měla i práce s digitálními technologiemi.

Velký zájem projevili rodiče, kteří v době domácí výuky své děti podporovali, pomáhali jim s plněním úkolů a motivovali je k další práci.

Využití digitálních nástrojů: WhatsApp, TwinSpace, Google Hangouts, Zoom, interaktivní tabule, internet, Edookit, Educandy, Kahoot, JigSaw puzzle, Google Docs, online Pexeso, SurveyMonkey,  Public Domain,  Creative Commons, Adobe Stock

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/208806

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020