ZŠ – Kniha není nepřítel

Cílem projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti, spolupráce s partnerskou školou, uplatnění zážitkové pedagogiky, integrování průřezových témat, rozvíjení kompetencí a kreativity. Byl realizován mezi českou a slovenskou školou a byl určen pro žáky z 1. stupně. Po seznamovacích aktivitách a vytvoření loga projektu se děti postupně seznamovaly s pojmy čtenář, kniha, hádanky, pohádka, bajka, přirovnání, divadlo, povídka, báseň, říkanky. Jednotlivé výstupy byly zaměřeny na různé literární pojmy. Závěrečným výstupem byla elektronická kniha, ve které jsou shrnuty všechny výstupy z projektu. 

Autorka projektu: Klára Střížová, Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 9 – 11 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Informace o projektu: Projekt byl realizován se slovenskou partnerskou školou v rámci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy v 5. ročníku. Slovenští partneři si projektem zpestřili odpolední čas ve školní družině. V rámci ŠVP v předmětu Český jazyk v oblasti Literární výchova se žáci seznamují se základními literárními pojmy (přirovnání, povídka, bajka, rozpočítadlo, hádanka, říkanky, pohádka, báseň), rozvíjí čtenářskou gramotnost a kladný vztah k četbě. Žáci byli vedeni k tvořivým činnostem s literárním textem, vyzkoušeli si tak vlastní tvorbu. Tento projekt byl realizován v době, kdy byly výše  zmíněné pojmy probírány. Rozvíjeny byly následující kompetence: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Většinou žáci pracovali v menších skupinách (3 – 4 žáci). V aktivitách povídka, báseň a divadlo fungovala návaznost a vznikly tak výstupy, které byly propojeny českým a slovenským jazykem. V aktivitách čtenář a kniha, hádanky a pohádky, bajky, přirovnání a říkanky si žáci vzájemně vymýšleli úkoly, které úspěšně plnili. Partneři si dávali zpětnou vazbu, pokud byl úkol těžší, nabízeli si vzájemně nápovědy, aby docílili samostatného splnění partnerskou školou. 

Předměty: Informatika, Jazyk a literatura, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: interaktivní tabule, TwinSpace, iPad, Padlet, iMovie, GoogleFormulář, Pic Collage a Book Creator, AirDrop, AirPlay, Google dokumenty, Tricider, LearningApps, WordPack

Výstupy projektu:

http://www.zsneplachovice.cz/

https://www.zsneplachovice.cz/den-off-line-se-opet-vydaril/

https://twinspace.etwinning.net/47360/home

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018

  

ZŠ – Secret Agent 007

Projekt nabídl žákům odlišný způsob výuky realizací celoroční hry od listopadu do června. Na začátku projektu žáci obdrželi hrací kartu. Jejich úkolem bylo stát se tajným agentem a začít pracovat pro tajné služby. Aby se tak stalo, museli nejdříve splnit několik zkoušek, přesněji šest misí. Po každé úspěšně dokončené misi obdrželi jednu ze šesti technických vymožeností Jamese Bonda, kterou si přilepili na svou hrací kartu a hvězdu do svého osobního průkazu. Právoplatným tajným agentem se stal ten žák, kterému se podařilo splnit všech šest misí. Očekávaným projektovým výstupem se stal manuál celoroční hry Secret Agent 007, který slouží dalším učitelům jako návod pro realizaci hry v hodinách angličtiny. 

Autor projektu: Martin Raška, Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec

Věk zapojených žáků: 11 – 12 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Španělsko, Francie, Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Originalita projektu spočívá v podpoře zvyšování komunikativních a kooperativních dovedností v anglickém jazyce hravou formou. Žáci se také nenásilně učili IT dovednostem. Projekt je motivoval ke spolupráci se zahraničními partnery. Žáci plnili aktivity s tematickým zaměřením jako např. rodina, škola, město, volný čas atd. s důrazem na jejich věk a tematický soulad se školním ŠVP a probíraným učivem. Hlavním záměrem bylo, aby projekt žáky bavil a mohli zúročit své doposud získané vědomosti v angličtině a aby rozvíjel jejich komunikační schopnosti v reálných situacích. Metody práce byly záměrně postupně voleny od jednodušších po složitější. V misi 1 žáci pracovali samostatně, (vytvářeli domovskou stránku se svými osobními informacemi), ale zároveň jednoduchým způsobem komentovali stránky jiných agentů. V misi 2 vytvářeli audio nahrávku, kterou pak sdíleli s ostatními žáky z jiných zemí, ti si ji museli poslechnout a reagovat na ni. V misi 3 a 4 pracovali v mezinárodních náhodných dvojicích. Při audio popisu místností domu, tajně skryli předmět v jedné z místností. Úkolem druhého žáka bylo plán domu nakreslit a vyznačit ukrytý tajný předmět. Mise 5 byla zaměřena na kooperativní metody vyučování. Žáci pracovali ve třech skupinách pouze v dané zemi a měli za úkol vytvořit tři druhy videí: rozhovor s učitelem /žákem, video průvodce školou (hlavním štábem tajných agentů) a video/foto slideshow o akcích pořádaných školou. Museli sami organizovat splnění úkolů (rozdělení kompetencí, role, zpracování videa atd.). V misi 6 se agenti setkali tváří v tvář při skype konferenci. Ve všech partnerských zemích byly mise plněny stejně.

Předměty: Cizí jazyky, Informatika

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Padlet, Voki, Google formulář, Kahoot, Online-voice-recorder, Kizoa

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/49126/home

http://www.trinecko.cz/zs%2Dpetra%2Dbezruce%2Dse%2Dnbsp%2Dzapojuje%2Ddo%2Dnbsp%2Detwinningu/d-38209

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018

  

ZŠ – Children like coding

Projekt umožnil studentům učit se a používat kódování ve svém každodenním životě. Hlavním cílem bylo využívat základy kódování, ať už s počítačem nebo bez něj, pro rozvoj informatického myšlení. A také podporovat zájem žáků o rozšiřování znalostí v této oblasti. Žáci se pomocí různých způsobů kódování a šifer postupně seznámili a pomocí různých kódovacích systémů a IT nástrojů si předávali informace o svých zemích. Dalším cílem byl rozvoj schopnosti pracovat v týmu na řešení úkolů, ve dvojicích i samostatně. Projekt v neposlední řadě podporoval zájem dětí o studium angličtiny. 

Autorka projektu: Helena Lazarová, ZŠ Hrabina Český Těšín okres Karviná, Český Těšín

Věk zapojených žáků: 9 – 12 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Turecko, Itálie, Albánie

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Robotika, programování či kódování jsou mezi dětmi velmi populární už několik let, avšak i když je výuka v této oblasti potřebná, není povinnou součástí výuky v rámci rámcového vzdělávacího programu. Projekt byl vytvořen v reakci na současný zájem žáků a na to, že je třeba zavést požadavky na rozvoj nutných dovedností pro 21. století do výuky motivujícím, zajímavějším, aktivizujícím způsobem. Umožnil rozvíjet jazykové dovednosti, logické myšlení a uvažování, sdílet znalosti se svými vrstevníky a podporoval dovednost pracovat ve skupině. Realizace projektu zvýšila zájem o programování a kreativní využití digitálních nástrojů. Žáci se seznámili s alternativním způsobem, jak trávit volný čas s počítačem, aniž by jen hráli počítačové hry. Aktivity projektu byly začleněny do výukového plánu klubu zábavné logiky, neboť přesně zapadaly do jeho náplně. Při vkládání krátkého představení své osoby a svého robota děti navzájem spolupracovaly. Při vytváření videa pro partnery byli žáci rozděleni do skupin, každá skupina vytvořila scénář, každý ve skupině čtyř dětí měl svou funkci – střih, kamera, režie, účinkující. Každý byl za svou roli a její výstupy odpovědný. Projekt byl rozdělen do jednotlivých aktivit – 1. Příprava kódovaných názvů zemí a měst nebo vesnic partnerů projektu – všichni navrhli robota a napsali kód jeho vzhledu. 2. Vánoční přání – každá partnerská škola vytvořila jednoduchou animaci jako přání. 3. Video  – žáci využili QR kódy a připravili jednoduché hry vytvořené v Scratch pro partnery, například hledání pokladů v labyrintu. 4. Evaluace prostřednictvím dotazníků v Google forms. Projekt byl určen především žákům 4. a 5. tříd, zapojeni byli také žáci 6. – 8. tříd v rámci výuky angličtiny a informatiky. 

Předměty: Cizí jazyky, Informatika, Mediální výchova, Předměty na 1. stupni, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: stolní počítač, notebook, smartphone, tablet, TwinSpace, Skype, Scratch, Youtube, Padlet, QR kódy – čtečky, generátory, Google forms, Google Blog, Google Maps, Slideshare, e-mail, Office Word

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/46829/home

http://www.zshrabina.cz/zakladni-skola-slezska/novinky/klub-zabavne-logiky-ohlednuti-za-uplynulym-skolnim-rokem

http://www.kvic.cz/aktualita/9375/Zveme_Vas_na_krajskou_ICT_konferenci

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018

  

ZŠ – Culture and History without Borders

Tento projekt je ukázkou propojení programu ERASMUS+ a aktivity eTwinning. Žáci měli možnost spolupracovat nejen online v prostředí TwinSpace, ale též se osobně setkat a pracovat na společných výstupech projektu. Hlavním výstupem byla pětidílná projektová kronika sestávající z deníku projektu, knihy pověstí, zpěvníku, kuchařské knihy a sedmijazyčného slovníčku základních frází. Do projektu se zapojili i žáci z odlišného sociálně-kulturního prostředí (žáci vietnamské a mongolské národnosti) i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Autorky projektu: Jana Anděl Valečková a Marcela Husáková, Základní škola Přimda

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Polsko, Itálie, Turecko

Jazyk projektu: čeština, slovenština, němčina, angličtina, italština, polština, turečtina

Informace o projektu: Projekt byl začleněn do učebního plánu anglického a německého jazyka, konverzace v anglickém jazyce, dějepisu, pracovních činností, výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Kromě vyučovacích hodin pracovali žáci ve svém volném čase v tzv. kulturně-historických dílnách. Žáci poznávali historii a kulturu partnerských zemí, ale mohli také porovnat, co mají společného a v čem se od sebe odlišují. Naučili se respektu k jiným kulturám, vážit si druhých a oceňovat, co dobrého se od nich mohou přiučit. Projektu se zúčastnilo 5 škol: 3 základní školy (z České republiky, Itálie a Slovenska) a dvě školy střední (z Polska a Turecka). Komunikačními jazyky  byly angličtina a němčina. Díky projektu měli žáci možnost seznámit se s historií a kulturou všech pěti partnerských zemí. V rámci různých exkurzí, návštěv památek, kulturních představení s historickou tématikou apod. poznávali dějiny a kulturu regionů partnerských škol. Z jednotlivých akcí pak vytvářeli ve skupinkách i mezinárodních skupinách prezentace a videa, která publikovali v TwinSpace.

Předměty: Cizí jazyky, Dějepis, Historie kultury, Hudební výchova ,Informatika, Mezipředmětové vztahy, Společenské vědy, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: počítače (stolní i notebooky), scanner, fotoaparáty, videokamera, e-mail, Skype, TwinSpace, Whatsapp, Facebook, Google drive, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint Google, Microsoft Office Picture,  Manager či Zoner Photostudio, MovieMaker, Kizoa,  www.wobook.com

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9972/home)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-CZ01-KA219-014005

http://zsprimda.cz/projekty/erasmus/culture-and-history-without-borders-success-in-diversity-diversity-in-success/

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018, Evropská jazyková cena Label 2018, Cena DZS 2018,