SŠ – SMILE – the School of Magic Inspiring Learning Experiences

Projekt SMILE (The School of Magic Inspiring Learning Experiences) je jméno projektu a zároveň virtuální čarodějnická škola, ve které byli žáci „moudrým kloboukem“ rozřazeni do 6 kolejí (Wisdom, Courage, Humanity, Justice, Temperance, Transcendence). V kolejích plnili úkoly ze školních předmětů jako jsou magie čísel, lektvary, přeměňování, historie kouzel nebo předvídání budoucnosti. Některá zadání plnili jako jednotlivci, mnohá však byla koncipována jako týmová práce. Za úspěšné splnění zadaných úkolů dostávali žáci body, které se zapisovaly jednotlivým kolejím. Soutěž mezi kolejemi probíhala rovněž během online setkání a turnajů, při kterých se vždy sešli nejprve všechny koleje a pak pracovali v menších skupinách „spolužáků“ z koleje.

Autor projektu: Miroslava Borovcová, Gymnázium Vysoké Mýto

Věk zapojených žáků: 10 – 14 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Irsko, Rumunsko, Turecko, Moldávie, Portugalsko, Rakousko, Polsko,

Jazyk projektu: angličtina, němčina, francouzština, polština, rumunština, turečtina

Předměty: Astronomie, Biologie, Chemie, Cizí jazyky, Design a konstruování, Dějepis, Ekologická výchova, Fyzika, Hudební výchova, Informatika/ICT, Klasické jazyky (latina & řečtina), Matematika, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Umění, Zeměpis

Informace o projektu:

Vzdělávací cíle a metodické postupy byly přizpůsobeny jak věku a jazykovým dovednostem studentů sekundy, tak i specifikům tohoto školního roku, který probíhal převážně distanční formou. Na zadaných písemných úkolech žáci pracovali hlavně distančně, protože po návratu do školy bylo potřeba věnovat se více rozvíjení dovednosti mluvení.

Žáci napřed napsali motivační dopisy, na jejichž základě byli rozděleni do kolejí, navrhovali otázky do kvízů, vymýšleli slogan koleje, psali předpovědi budoucnosti, navrhovali dobré vlastnosti čaroděje či čarodějnice, Online proběhlo slavnostní rozřazení „moudrým kloboukem“ do jednotlivých kolejí, ve kterých žáci plnili úkoly zadané v jednotlivých předmětech. Jedním z pozitiv celého projektu bylo to, že nebylo nutné splnit na 100 % všechna zadání ve všech předmětech. Během „turnajů“ a také v mnohých školních předmětech naší virtuální kouzelnické školy žáci pracovali ve smíšených mezinárodních týmech (koleje, do kterých byli na začátku rozřazeni).

Hlavním cílem projektu bylo dát žákům příležitost procvičit základní jazykové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní a mluvení).

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Kahoot, adlet nástěnky, learningapps, liveworksheets, sdílené Google tabulky a Google dokumenty a tabulky, sdílené Google slides bookcreator

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/225350

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021

  

SŠ – Think Outside

Tento projekt si kladl za cíl blíže seznámit žáky s duševními nemocemi a poruchami a bojovat s předsudky, které jsou s nimi spojeny. Zvýšení povědomí o existenci psychických problémů u stále většího počtu mladých lidí umožní jejich včasnější identifikaci a rychlejší a úspěšnější léčbu.

Autorka projektu: Petra Pajtlová, Obchodní akademie Prostějov

Věk zapojených žáků: 15 – 18 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Tahiti

Jazyk projektu: čeština, angličtina, francouzština, italština

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Filozofie, Informatika/ICT, Psychologie, Společenské vědy

Informace o projektu:

Projektu se účastnilo 34 žáků 2. ročníků Obchodní akademie Prostějov a dalších 100 žáků střední školy z Itálie a Tahiti. Po vzájemném seznámení si žáci ověřili znalosti o jednotlivých partnerských zemích a pravidla chování na internetu. Poté se věnovali průzkumu na téma Duševní zdraví. Výsledky zpracovali v týmové prezentaci, vytvořili plakáty, představující duševní poruchy a následně natočili videa, bojující se stigmaty

Žáci pracovali samostatně, v národních a mezinárodních týmech, vyhledávali informace na internetu. Výsledky průzkumu srovnali s oficiálními výstupy a zhodnotili ve své prezentaci. V týmech navrhli plakáty, prezentující jednotlivé duševní poruchy, jejich symptomy a stigmata. Vyvrcholením projektu byla týmová videa pro osvětovou kampaň v rámci celosvětové kampaně May Mental Health Month, která se snaží bojovat s předsudky. Po celou dobu byli účastníci projektu podporováni k vlastní kreativitě, zadání úkolů bylo pouze orientační, vlastní podoba výstupů byla výsledkem spolupráce v mezinárodních týmech.

Téma zdraví je součástí přípravy na maturitní zkoušku z anglického jazyka, řeší se také v předmětech Ekologie, Tělesná výchova. Žáci mohli čerpat znalosti z ostatních předmětů a doplnit je o další, které vyšly z průzkumu a studia materiálů na internetu. O e-bezpečí se žáci dozvěděli také v hodinách základů společenských věd a na toto téma vytvořili elektronickou knihu.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, WhatsApp, Google Meet, Instagram, e-mail, YouTube, Google Slides, Screencast-O-Matic, Fotosketcher, Canva, Kahoot. 

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/236758

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021

  

SŠ – Dane j(ak)o na ne

Na projektu spolupracovali žáci obchodních akademií v Prostějově a v Hlohovci ze Slovenska. Zaměřili se na daně ze svého pohledu, porovnávali daňové systémy, odlišnosti různých států a nabídli vylepšení daní inspirací zkušenostmi z jiných zemí. Projekt probíhal v období distančního vyučování od dubna do června.

Autorka projektu: Šárka Zacpalová, Obchodní akademie Prostějov

Věk zapojených žáků: 16 – 19 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Předměty: Ekonomie

Informace o projektu:

Projekt se uskutečnil v souladu se školním vzdělávacím plánem obou škol. Třeťáci z Prostějova měli druhé pololetí probírat v samostatném předmětu Daně zdanění fyzických osob a opakovat základní daňové pojmy a daňovou soustavu. Druháci z Hlohovce probírali v Ekonómii daně a daňovou soustavu, výpočty jednotlivých daní. V obou předmětech (Daně i Ekonomie) se podařilo organicky zapojit projektovou výuku. Jaké máme daně? Kolik si bere stát? Kolik z ceny je daň? atd. byly některé projektové úkoly, na které žáci nabalovali zjištěná fakta.

Jednotlivci dostávali ke zpracování hlavně výpočty, výklady pojmů a sumarizaci poznatků. Skupiny pracovaly na grafickém zpracování přehledů daní, daňových her, prezentací třídy, školy, města a státu. Mezinárodní tým pracoval s jedním zadáním výchozí situace a rozpracování konkrétních dopadů podle platné legislativy. Projekt kladl důraz na odpovědnost a splnění termínovaných úkolů. 

Žáci se naučili ověřit znalosti na konkrétních případech, přijmout názor druhého, který získal větší podporu, debatovat a přinášet argumenty a učili se pracovat s chybou. Projekt rozvíjel jejich čtenářské kompetence, schopnost sociální interakce, prezentovat, analytické i syntetické postupy, digitální dovednosti, schopnost řešit problémy. Aktivity probíhaly v domácnostech jednotlivých žáků, kteří byli propojeni mezi sebou a učitelkou prostřednictvím on-line prostoru. Všichni byli motivováni k tomu, aby jejich týmy shromáždily co nejvíc nápadů třeba k daňové optimalizaci nebo k rozdílům v míře zdanění. Každé on-line setkání probíhala některá z daňových her, vedle seriózních dat tak dostala prostor i daňová zábava.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, WhatsApp, Microsoft Teams, Twinboard,  Mentimeter, Slido, Pinup, Wakelet, Slideshare, Genial.ly, Google apps

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/220301

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020

  

SŠ – Pek, the Traveller Flea 5

Tento projekt je pokračováním čtyř předchozích, ve kterých blecha Pek jako průvodce účastníků projektu vždy cestuje do jednotlivých zemí či oblastí v různých časových obdobích. Tentokrát vzala blecha Pek účastníky projektu z 5 evropských zemí – České republiky, Španělska, Rumunska, Itálie a Francie do budoucnosti.

Autorka projektu: Ludmila Kosíková , Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 15 – 18 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Francie

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Umění, Zeměpis

Informace o projektu:

Na začátku projektu si každý žák sám vybral, ve kterém ze 7 mezinárodních týmů chce pracovat a jakou roli v týmu zastávat. Role v týmech byly rozděleny dle zaměření cíle projektu, kterým bylo vytvořit společnou komiksovou knihu. V každém z nich pracoval scénárista, kreslíř, ilustrátor, designér, malíř a překladatel. Týmy nejprve diskutovaly o tom, kam a v jakém čase bude blecha Pek cestovat, pak zpracovaly texty pro jednotlivé stránky komiksu, přeložily do jazyku, který si vybraly, a k textu nakreslily obrázky černým inkoustem. Žáci odborných škol pak všechny stránky vybarvili pomocí grafického editoru GIMP a vydali komiks pomocí počítačového programu Scribus.

Projekt byl integrován do učebních osnov anglického jazyka, protože jednou z nejdůležitějších kompetencí, je schopnost používat cizí jazyk k plnění úkolů. Žáci museli se svými projektovými partnery hodně diskutovat, aby si vybrali příhody. Kreativita obvykle odhalená na hodinách u žáků výtvarných oborů byla kombinována s praxí anglického jazyka. Všichni se učili spolupráci v mezinárodních týmech, nést zodpovědnost za svou práci, kdy každý člen týmu je závislý na druhém, získali důvěru sami v sebe a v neposlední řadě se naučili být hrdý na svou práci. Jejich kreativita byla zábavnou formou kombinována s praktickým využitím anglického jazyka a prací s digitálními technologiemi.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Twinboard, Padlet, Meetingwords, ISSUU, Answergarden, Google formuláře, Genially, GIMP, Scribus

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/175014

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020