SŠ – indoMIT@S

Klasické a místní ženské mýty jsou většinou spojovány se zlem (zlovolné, podvedené, pomstychtivé, kruté či zlomyslné postavy) a estetickými stereotypy západní civilizace. Žáci vytvořili několik antimit@s, které se rozcházejí s těmito kánony. Tím umožňují šířit další pohled na ženy nejen v oblasti mytologie. Nejdříve analyzovali ženské postavy, které se objevují v klasické (řecké a římské), asturské, baskické a české mytologii, a potvrdili si jejich společné i odlišující rysy. Následně diskutovali o negativních aspektech každé zvolené postavy a negativní rysy analyzovali. Na závěr vytvořili nové mit@s ve smíšených pracovních skupinách, aby popřeli některé stereotypy historicky spojené se ženami.

Autorka projektu: Isabel Contreras Hein, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Věk zapojených žáků: 13-18 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Dánsko

Jazyk projektu: španělština

Informace o projektu:

Žáci identifikovali a analyzovali přítomnost mýtů v literatuře, kinematografii, umění a reklamě. Poté partneři sdíleli vzájemně místní mýty. Při prezentacích analyzovali ženské postavy klasické mytologie a ukazovali jejich společné a odlišující rysy v asturské, baskické a české mytologii. Díky videokonferencím a prezentacím byl u všech žáků podporován pocit sounáležitosti, byli motivováni k tomu, aby chtěli vědět víc a zjistit, odkud pocházejí klasické mýty. Poznávání mýtů z jiných evropských míst vzbudilo v českých studentech zájem a zvědavost, protože dokázali najít podobnosti v různých postavách. Aktivity byly rozděleny podle věku účastníků. Čeští studenti se postarali o pojmenování antimit@s a dokončení popisu nových 10 postav pomocí společné práce, která vyústila v nový Olymp bohů s pozitivními vlastnostmi bez stereotypů. Během projektu byl velice posílen přátelský vztah mezi žáky a učiteli partnerských zemí, který byl umocněn návštěvou dvou španělských učitelek z města Urbi v Plzni v rámci mobility Erasmus

Předměty: kulturní historie, klasické jazyky (latina, řečtina)

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Google Drive, Kahoot, Padlet, Wakelet, Jamboard, Flipgrid Chroma, Quizziz, Wordwall, Google Slides, Educaplay, Jambord), Voki, Genially, Thinglink, Google Slides, Mentimeter, Google Forms

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/200990

https://www.gop.pilsedu.cz/bi2122job

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022

  

SŠ – Detektive am Rhein

Studenti 2. ročníku se vydali na virtuální plavbu po Rýnu. V roli detektivů uskutečnili od září do května různé mise, při kterých si mohli prohloubit své jazykové znalosti, objevovat kulturu, historii a památky navštívených měst, seznámit se s různými digitálními nástroji, vyměňovat si poznatky a spolupracovat v němčině se svými partnery. S nimi se setkávali prostřednictvím fór, při práci na společných úkolech a během virtuálních setkání. Svou plavbu po Rýně ukončili sepsáním digitálního deníku popisujícího všechna jejich dobrodružství.

Autorka projektu: Jana Mohrová, Střední odborná škola podnikání a obchodu 

Věk zapojených žáků: 15–19 let

Partneři: Česká republika, Belgie, Itálie, Turecko

Jazyk projektu: němčina

Informace o projektu:

Všechna témata projektu vycházela z časového a tematického plánu pro školní rok. Cílem projektu bylo podpořit motivaci žáků k učení a zábavnou a přitažlivou formou si osvojit plánované učivo. Konkrétně šlo o témata oblečení a vzhled, jídlo a restaurace, počasí, orientace ve městě, cestování a prázdniny. Prostřednictvím aktivit studenti zdokonalovali všechny jazykové kompetence přirozenou a nenásilnou formou (poslech, čtení, písemný a ústní projev), ale také své zeměpisné a kulturní znalosti. Naučili se zajímat o druhé a pracovat v týmech. Rozvinuli své kritické myšlení a zvídavost.

Účastníci ze všech zemí byli rozděleni do malých mezinárodních skupin – kajut na lodi, což jim dalo pocit sounáležitosti se skupinou po celou dobu projektu. V těchto mezinárodních skupinách pracovali, řešili úkoly, diskutovali na fórech, vytvářeli společně jídelní lístek, hlasový řetěz, popisovali a hledali trasu. Každé navštívené město bylo představeno pomocí únikových her. Studenti projevovali svou kreativitu i samostatně v malých národních skupinách např. při tvorbě loga či vytváření úkolů pro studenty z jiných zemí. Ústřední myšlenka (plavba po Rýně) umožnila znalost témat jednotlivých zastávek, časový harmonogram a rozdělení aktivit.

Předměty: zeměpis, němčina, kulturní dějiny

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Kahoot, wordcloud, padlet, WhatsApp, Storyjumper, Canva, Genially, Learningapps, Chatterpix, Storyjumper, Voicespice, Avatarmaker, QR kódy, Mentimeter,

Výstupy projektu:

https://school-education.ec.europa.eu/cs/networking/projects/111799

https://twinspace.etwinning.net/192964/home

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022

  

SŠ – SMILE – the School of Magic Inspiring Learning Experiences

Projekt SMILE (The School of Magic Inspiring Learning Experiences) je jméno projektu a zároveň virtuální čarodějnická škola, ve které byli žáci „moudrým kloboukem“ rozřazeni do 6 kolejí (Wisdom, Courage, Humanity, Justice, Temperance, Transcendence). V kolejích plnili úkoly ze školních předmětů jako jsou magie čísel, lektvary, přeměňování, historie kouzel nebo předvídání budoucnosti. Některá zadání plnili jako jednotlivci, mnohá však byla koncipována jako týmová práce. Za úspěšné splnění zadaných úkolů dostávali žáci body, které se zapisovaly jednotlivým kolejím. Soutěž mezi kolejemi probíhala rovněž během online setkání a turnajů, při kterých se vždy sešli nejprve všechny koleje a pak pracovali v menších skupinách „spolužáků“ z koleje.

Autor projektu: Miroslava Borovcová, Gymnázium Vysoké Mýto

Věk zapojených žáků: 10 – 14 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Irsko, Rumunsko, Turecko, Moldávie, Portugalsko, Rakousko, Polsko,

Jazyk projektu: angličtina, němčina, francouzština, polština, rumunština, turečtina

Předměty: Astronomie, Biologie, Chemie, Cizí jazyky, Design a konstruování, Dějepis, Ekologická výchova, Fyzika, Hudební výchova, Informatika/ICT, Klasické jazyky (latina & řečtina), Matematika, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Umění, Zeměpis

Informace o projektu:

Vzdělávací cíle a metodické postupy byly přizpůsobeny jak věku a jazykovým dovednostem studentů sekundy, tak i specifikům tohoto školního roku, který probíhal převážně distanční formou. Na zadaných písemných úkolech žáci pracovali hlavně distančně, protože po návratu do školy bylo potřeba věnovat se více rozvíjení dovednosti mluvení.

Žáci napřed napsali motivační dopisy, na jejichž základě byli rozděleni do kolejí, navrhovali otázky do kvízů, vymýšleli slogan koleje, psali předpovědi budoucnosti, navrhovali dobré vlastnosti čaroděje či čarodějnice, Online proběhlo slavnostní rozřazení „moudrým kloboukem“ do jednotlivých kolejí, ve kterých žáci plnili úkoly zadané v jednotlivých předmětech. Jedním z pozitiv celého projektu bylo to, že nebylo nutné splnit na 100 % všechna zadání ve všech předmětech. Během „turnajů“ a také v mnohých školních předmětech naší virtuální kouzelnické školy žáci pracovali ve smíšených mezinárodních týmech (koleje, do kterých byli na začátku rozřazeni).

Hlavním cílem projektu bylo dát žákům příležitost procvičit základní jazykové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní a mluvení).

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Kahoot, adlet nástěnky, learningapps, liveworksheets, sdílené Google tabulky a Google dokumenty a tabulky, sdílené Google slides bookcreator

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/225350

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021

  

SŠ – Think Outside

Tento projekt si kladl za cíl blíže seznámit žáky s duševními nemocemi a poruchami a bojovat s předsudky, které jsou s nimi spojeny. Zvýšení povědomí o existenci psychických problémů u stále většího počtu mladých lidí umožní jejich včasnější identifikaci a rychlejší a úspěšnější léčbu.

Autorka projektu: Petra Pajtlová, Obchodní akademie Prostějov

Věk zapojených žáků: 15 – 18 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Tahiti

Jazyk projektu: čeština, angličtina, francouzština, italština

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Filozofie, Informatika/ICT, Psychologie, Společenské vědy

Informace o projektu:

Projektu se účastnilo 34 žáků 2. ročníků Obchodní akademie Prostějov a dalších 100 žáků střední školy z Itálie a Tahiti. Po vzájemném seznámení si žáci ověřili znalosti o jednotlivých partnerských zemích a pravidla chování na internetu. Poté se věnovali průzkumu na téma Duševní zdraví. Výsledky zpracovali v týmové prezentaci, vytvořili plakáty, představující duševní poruchy a následně natočili videa, bojující se stigmaty

Žáci pracovali samostatně, v národních a mezinárodních týmech, vyhledávali informace na internetu. Výsledky průzkumu srovnali s oficiálními výstupy a zhodnotili ve své prezentaci. V týmech navrhli plakáty, prezentující jednotlivé duševní poruchy, jejich symptomy a stigmata. Vyvrcholením projektu byla týmová videa pro osvětovou kampaň v rámci celosvětové kampaně May Mental Health Month, která se snaží bojovat s předsudky. Po celou dobu byli účastníci projektu podporováni k vlastní kreativitě, zadání úkolů bylo pouze orientační, vlastní podoba výstupů byla výsledkem spolupráce v mezinárodních týmech.

Téma zdraví je součástí přípravy na maturitní zkoušku z anglického jazyka, řeší se také v předmětech Ekologie, Tělesná výchova. Žáci mohli čerpat znalosti z ostatních předmětů a doplnit je o další, které vyšly z průzkumu a studia materiálů na internetu. O e-bezpečí se žáci dozvěděli také v hodinách základů společenských věd a na toto téma vytvořili elektronickou knihu.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, WhatsApp, Google Meet, Instagram, e-mail, YouTube, Google Slides, Screencast-O-Matic, Fotosketcher, Canva, Kahoot. 

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/236758

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021