ZŠ – Wir bauen Brücken

Tématem projektu byl Karel IV. a Zlatá cesta. Jedna z větví Zlaté cesty procházela Přimdou, proto bylo téma žákům velmi blízké. Blíže se seznámili s historií této důležité středověké komunikace a navázali rovněž na loňské oslavy 700. výročí narození Karla IV. Svým partnerům pak nabyté znalosti zprostředkovali formou prezentací a kvízů. Slovinští partneři se zaměřili na hudbu česko-německého příhraničí, pátrali po českých stopách ve Slovinsku a rovněž připravovali různé úkoly a kvízy.

Autor projektu: Jana Anděl Valečková, ZŠ Přimda

Věk zapojených žáků: 11 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovinsko

Jazyk projektu: čeština, němčina, slovinština

Cíl projektu: Žáci prozkoumávali hravým způsobem kulturní dědictví Prahy, České republiky a Bavorska se zaměřením na místa podél Zlaté cesty. Poznávali podobnosti v historii a kultuře středoevropského kulturního prostoru z doby Karla IV. Seznamovali se s písněmi, legendami, zvyky, literaturou nebo výtvarným uměním této doby.

Postup práce: Projekt vznikl jako přeshraniční spolupráce české a slovinské školy v rámci soutěže, kterou vyhlásilo bavorské Ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění. Tématem byla doba a život Karla IV. Prvním úkolem žáků bylo představit se. Projektové úkoly pak žáci plnili buď ve dvojicích, nebo v malých skupinkách. Slovinci si připravili např. česká a německá úsloví a přísloví, k nimž namalovali obrázky, a čeští žáci měli za úkol přiřadit obrázky ke správným textům. Čeští žáci seznámili partnery s osobností Karla IV. a se Zlatou cestou, jejíž jižní větev procházela přes Přimdu. Výtvarnice nejprve nakreslily mapu průběhu cesty, jiná skupinka ji naskenovala a vytvořila mapu interaktivní. Ke všem prezentacím, videím, interaktivní mapě atd. připravovali žáci úkoly a kvízy, které pak jejich partneři plnili. Čeští žáci využili návštěvy v Historickém parku Bärnau-Tachov a seznámili kolegy s životem Slovanů ve středověku. Slovinští žáci se zabývali i osudy českých vojáků na srbské frontě za 1. světové války, což Čechy inspirovalo k pátrání po padlých vojácích z Přimdy. Další část úkolů byla věnována hudbě a literatuře.

Spolupráce/inspirace: Učitelky se střídaly v návrzích, co vše do projektu zařadit především prostřednictvím mailů. Žáci si vyměnili vánoční přání a drobné dárky, které se staly inspirací k dalším aktivitám, např. Češi poslali do Slovinska bonbóny s Krtečkem Zdeňka Milera, Slovinci obratem připravili zajímavou prezentaci o Krtkovi. Většinu aktivit navrhly vyučující, ale záleželo na iniciativě žáků, jak úkol splní. Způsob splnění úkolu vždy prodiskutovali ve skupinách, navrhovali různá řešení a nakonec vybrali to, které jim připadalo nejlepší. Na projektu pracovali žáci jednu hodinu týdně. Splnění úkolů si partneři vzájemně hodnotili. Komunikace mezi nimi probíhala prostřednictvím osobních e-mailů, e-mailu v eTwinning Live, nástěnky Pro učitele v TwinSpace a Deníku projektu. Žáci sdíleli své výstupy v jednotlivých aktivitách v TwinSpace – nahrávali prezentace, videa a úkoly, umisťovali i odpovědi na úkoly partnerů a nezapomínali ani na zpětnou vazbu. Na stránky přispívali žáci obou škol současně.

Předměty: Cizí jazyky, Dramatická výchova, Dějepis, Evropská studia, Hudební výchova, Informatika/ICT, Jazyk a literatura, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Umění, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: počítače, fotoaparáty, videa, e-mail, webové stránky škol, Internet, TwinSpace, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Picture Manager Superlame,  Kizoa Movie Makeru , Thinglink

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/25623

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017