ZŠ – Malí kasteláni

Do celoročního projektu byly zapojeny dvě školy z České republiky a dvě ze Slovenska. Hlavním cílem bylo seznámení partnerů s významnými památkami v obou zemích. Žáci vytvářeli modely hradů, zámků a zřícenin, které vložili do TwinSpace společně s malou nápovědou. Úkolem partnerů pak bylo rozluštit, o jakou památku se jedná a vytvořit plakát dané památky v angličtině a v mateřském jazyce. Žáci vytvořili 20 modelů za každou zemi.

Autorky projektu: Petra Lasotová, ZŠ a MŠ, U Studny, Karviná; Klára Střížová, ZŠ a MŠ Neplachovice

Věk zapojených žáků: 9–12 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština, angličtina

Informace o projektu:

Prvním úkolem bylo společně vybrat hrady, které byly následně zpracovávány jako modely a prezentovány partnerům ve TwinSpace. Čeští partneři vyhledávali informace o daných českých hradech a ve výtvarné výchově vytvářeli modely těchto hradů. Při tom si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Úkoly byly vždy jasně rozděleny mezi jednotlivé členy skupiny. Na aktivitách (tvorba modelů, luštění slovenských hradů i tvorba plakátů) žáci pracovali v malých skupinkách (zpravidla dvojice, trojice) – vzájemně se doplňovali, spolupracovali, pomáhali si, učili se vyhledávat a třídit informace, pracovat s online aplikacemi. Následně jeden slovenský partner tvořil plakát hradu slovensky a druhý anglicky. Úkolem českých škol bylo naopak rozluštit modely slovenských partnerů a vytvořit plakát slovenského hradu.

Tento celoroční projekt byl propojen s průřezovým tématem „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“, zejména s okruhem „Umění a kultura“. Díky projektu si žáci uvědomovali význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a uvědomovali si lépe nutnost jeho uchování a záchranu. Byly rozvíjeny kompetence k učení (žáci vyhledávali a třídili informace), kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, personální či interkulturní.

V závěru projektu byla vytvořena také e-kniha.

Předměty: dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, vlastivěda, informatika

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, Survio, Google forms, Zoom, Piccolage, BookCreator

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/196969/pages/page/1756626

https://1url.cz/pru33

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022