SŠ – No Enemies Violence – Equal Rights

Tento projekt byl zaměřen především na toleranci k odlišnostem mezi národy a snaze vychovat žáky k empatii a sociální toleranci. V každé z partnerských škol mají specifické problémy s ohledem na svou zemi. Na slovenské škole je skupina studentů, kteří zastupují romskou menšinu. Problémem je jejich postavení na trhu práce. Velká skupina studentů z polské školy pochází ze znevýhodněného prostředí a je vystavena riziku sociálního vyloučení. Turecká škola má žáky, jejichž společenský a ekonomický život se navzájem výrazně liší. Portugalská škola se nachází ve velmi chudém regionu, což  rozhodujícím způsobem ovlivňuje chování žáků. Italská škola se nachází v oblasti, kde žije mnoho přistěhovalců z Afriky. Ti jsou ohroženi sociálním vyloučením. Ve městě, kde se nachází škola českého partnera, se zvyšuje počet cizinců.

Autor projektu: Jana Vozarová, Střední průmyslová škola Chrudim

Věk zapojených žáků: 15 – 19 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Polsko, Itálie, Turecko, Portugalsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo rozvíjet činnosti a pracovní metody, které budují postoj otevřenosti a tolerance k rozdílům vyplývajícím z kultury, náboženství, finančního stavu, zdravotního postižení, pohlaví nebo staršího věku, aby se žáci naučili čelit předsudkům a xenofobii. Znalost jiných kultur nemůže být získána pouze teoreticky. Nejlepší způsob, jak poznat a pochopit různé tradice a názory, je přímé setkávání. Dalším cílem projektu byla snaha učitelů zabránit předčasnému ukončování školní docházky pomocí dialogu s různými sociálními skupinami.

Postup práce: Projekt byl určen všem žákům, kteří chtěli rozšířit své dovednosti v komunikaci v mateřském jazyce i v cizích jazycích, ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií, vyhledávání, filtrování a kritické analýze informací, uznávání vlastních vzdělávacích potřeb a učení, ale i v týmové práci. Realizace projektu probíhala v mimoškolních aktivitách. Učitel předem naplánoval konkrétní úkoly, které vyplývaly z výše uvedených dovedností. Žáci připravovali prezentace, filmy a alba s použitím různých ICT nástrojů, vedli mezi sebou diskuse, připravovali jazykové workshopy, hudbu, kuchařské a módní přehlídky, kvízy, a jiné aktivity. Partnerské školy se vzájemně navštěvovaly, což byla skvělá příležitost k utváření správného postoje otevřenosti a tolerance vůči jiným kulturám, rasám a národnosti.

Portugalsko vytvořilo soubor plánů o zdrojích a důsledcích netolerance, vedlo videokonferenci se studenty z Afriky a zorganizovalo schůzku v únoru 2015.

Itálie připravila film o setkání s přistěhovalci z Afriky a zorganizovala schůzku v září 2015. Slovensko připravilo film o setkání s představiteli romské menšiny a uspořádalo setkání v lednu 2016. Polsko připravilo dokumentaci z návštěvy koncentračního tábora v Osvětimi a zorganizovalo setkání v dubnu 2016. Turecko připravilo film o setkání s muslimským duchovním. Česká republika připravila fotodokumentaci z návštěvy vesnice zničené během 2. světové války a židovského muzea a film o setkání s křesťanským duchovním. Setkání uspořádala v říjnu 2016.

Spolupráce/inspirace: Rozdělení úkolů mezi jednotlivé partnery bylo důkladně plánováno. Každý ze zúčastněných partnerů měl předem daný úkol i s termínem splnění. Jasně definované cíle umožnily aktivní zapojení všech partnerů. Nápady jednotlivých partnerských zemí byly zveřejněny na společné webové stránce.

Předměty: Cizí jazyky, Dějepis, Etika, Filozofie, Historie kultury, Informatika/ICT, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Náboženství, Občanská výchova, Psychologie, Společenské vědy, Umění, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: mobilní telefony, Internet, Skype, Facebook, YouTube, Padlet, Slide Share, Comic Scratch, Movie Maker, Webex, Power Point, Paint

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/1161/pages/page/27868

http://nevererasmusproject.com/

https://www.facebook.com/groups/541578619311654/

https://ssmt.edupage.org/text/?text=text/text52&subpage=4

http://www.snv.sk/archiv/?video=160216-3

https://ssmt.edupage.org/text52/?

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017