Proběhlo Setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se uskutečnilo v Praze v hotelu Grandior Setkání ředitelů venkovských a malotřídních škol.

Cílem bylo především seznámit ředitele s možnostmi mezinárodní spolupráce škol a upozornit na důležitost takové spolupráce v souvislosti s budoucností jejich žáků. Akce byla věnována aktivitě eTwinning (virtuální spolupráce škol) a programu ERASMUS+, díky kterému mohou žáci, učitelé a další zaměstnanci školy vycestovat do zahraničí fyzicky.

Setkání zahájily svou prezentací zkušené učitelky – ambasadorky eTwinning. Prezentace s názvem „Čemu dnes venkovské školy a malotřídky čelí“ se věnovala mimo jiné shrnutí rozdílů mezi městskou a venkovskou školou, výhodami venkovských škol, mentoringu a peer mentoringu či využití mentorů mezi žáky.

Po úvodní prezentaci následovaly příklady dobré praxe. Učitelka ZŠ a MŠ Luková seznámila ředitele se svými eTwinningovými projekty na malotřídní škole. Ředitel malé venkovské školy ZŠ a MŠ Sivice promluvil o projektech eTwinning i mezinárodních setkáních žáků a učitelů v rámci programu ERASMUS+. Ve své prezentaci hovořil mimo jiné o nesporných výhodách těchto aktivit, ale zmínil se i o potenciálech, na které je třeba být připraven, které však lze překonat. Posledním prezentujícím byl ředitel velké školy ZŠ Václava Havla v Poděbradech, který na svých eTwinningových projektech ukázal, jaké výhody přináší spolupráce s malými školami velké škole. Všichni prezentující vyzdvihli přínos, který jejich školám mezinárodní projekty přinesly, a zodpověděli četné dotazy.

V následných skupinových moderovaných diskuzích ředitelé mluvili o otázce internacionalizace v jejich školách, o možnostech zahájit eTwinningový projekt či se zapojit do programu ERASMUS+, o výhodách, ale i o tom, co jim brání se do těchto aktivit zapojit.

Po velice aktivní a přínosné diskuzi každá skupina přednesla své závěry. Jako nezastupitelný přínos pro školu uváděli především zvýšení jazykové kompetence žáků i učitelů či zlepšení celkové atmosféry ve škole. Motivací ředitelů zapojit se do mezinárodního projektu je i zvýšení prestiže školy v obci nebo ocenění práce školy ze strany rodičů.

Velkou výhodou při rozhodování, zda vůbec zahájit mezinárodní spolupráci na škole, je možnost využití podpory Národního podpůrného střediska pro eTwinning a oddělení ERASMUS+ školní vzdělávání Domu zahraniční spolupráce, které prostřednictvím mnohých webinářů, infoseminářů, metodických seminářů, konzultací a dalších akcí poskytují potřebné rady a rozsáhlou pomoc.  

V neposlední řadě navázali ředitelé mezi sebou kontakty, díky nimž mohou spolupracovat či si případně pomoci v těžkostech, které venkovské a malotřídní školy trápí.

Setkání proběhlo v příjemné a tvůrčí atmosféře. Účastníci ocenili množství inspirace a nabyté nadšení pro mezinárodní spolupráci prostřednictvím projektů eTwinning či ERASMUS+.