SŠ – SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users)

Tento projekt se zabýval tématem, které je vysoce aktuální zejména pro mládež, tj. bezpečným užíváním internetu.  Studenti zmapovali povědomí vrstevníků o riziku při používání internetu, vytvořili dotazníky a formulovali pravidla a rady pro mladé uživatele internetu, které byly hlavním výstupem projektu. Žáci také zpracovali komiksové příběhy, které naznačily, jaká rizika dětem hrozí a jak lze problémové situace řešit.

Autor projektu: Eva Komínková, Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká 61, Brno

Věk zapojených žáků: 16-17

Partneři: Česká republika, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíle projektu: Seznámení studentů s problematikou bezpečnosti na internetu, zmapování povědomí mladých lidí o možných rizicích spojených s používáním internetu v partnerských zemích, vytvoření informačního letáku pro vrstevníky ze zemí, ve kterých není používání internetu dosud masově rozšířeno. Komunikace v cizím jazyce a rozvoj jazykových dovedností. Kombinace samostatné i týmové práce.

Postup: Studenti se vzájemně představili prostřednictvím esejí, vytvořili mezinárodní dvojice a společně sestavili dotazníky na téma bezpečné užívání internetu. Dotazníky vyplnili spolužáci (on-line i v tištěné podobě) a výsledky posloužily pro zformulování pravidel a vytvoření letáků. V mezinárodních týmech vytvořili komiksové příběhy vztahující se k tématu projektu. Vzkazy zašifrované v internetovém slangu si studenti vzájemně přeposílali a osvojili si řadu nových výrazů. Naučili se vytvořit avatar v programu Voki a formulovat rady uživatelům internetu v anglickém jazyce. V závěru projevili studenti svou kreativitu při tvorbě letáků s pravidly pro bezpečné užívání internetu.

Spolupráce: Cenným činem je vytvoření letáků na téma bezpečné užívání internetu a precizně formulované rady studentů směrované k mladým lidem. S letáky lze pracovat v hodinách informatiky a občanské nebo etické výchovy. Také komiks poskytne mládeži příklady rizikového chování i řešení problematických situací při užívání ICT.

Předměty: Anglický jazyk, informatika, občanská nauka

Využití ICT nástrojů:  E-mail, Word, Excel, flash animace Voki

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p75118

http://www.ajl.maweb.eu/

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=12318957C724636

Úspěchy projektu: Národní cena, Certifikát kvality