ZŠ – What’s your story?

Mýtická a legendární jízda evropskými pohádkami! Celoroční projekt byl zaměřen na objevování a oživování evropských mýtů, legend a lidových příběhů s řadou projektových úkolů s využitím moderních technologií. Na jejich plnění spolupracovala česká škola z Kroměříže se školami z Bulharska, Řecka, Malty a Turecka. Partnerské školy sdílely příběhy své země v angličtině.

Autorka projektu: Renata Večerková,  Základní škola Kroměříž

Věk zapojených žáků: 8–12 let

Partneři: Česká republika, Řecko, Malta, Bulharsko, Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:

Cílem projektu bylo motivovat žáky ke čtení, sdílet a rozvíjet znalosti o mýtech, legendách a lidových pohádkách z různých zemí a zapojit se do aktivit v oblasti anglické gramotnosti inspirovaných těmito příběhy. Tyto příběhy používaly jako inspiraci k vytváření vlastních mýtických postav a mýtických příběhů.

Žáci pracovali samostatně (představení se, logo, báseň), ve skupinách (tvorba komiksových příběhů) i společně jako třída (e-Safety, Netiketa, četba příběhů). Vzájemně spolupracovali, pomáhali si a hodnotili výsledky své práce, podíleli se na plánování a rozhodování o projektu, vybírali si, které legendy si chtějí přečíst. V projektu byly využívány moderní metody jako projektové učení, kooperativní učení, digitální storytelling, byla využívána i metoda BYOD. Projektová práce probíhala především v hodinách anglického jazyka, ale prolínala i do dalších vzdělávacích oblastí. Ve výtvarné výchově žáci kreslili své návrhy projektového loga, v hudební výchově nacvičili vánoční koledu, kterou zazpívali během videokonference s partnery z Malty a Řecka, v informatice vytvářeli komiksové příběhy. Spolu s jazykovými dovednostmi a čtenářskou gramotností rozvíjel projekt i dovednosti pro 21. století související s celoživotním učením či tvořivost. Byly rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, digitální, kompetence k učení a k řešení problémů.

Partneři společně vytvořili knihu mýtů, legend a lidových pohádek.

Předměty: předměty 1. stupně ZŠ, informatika, cizí jazyk, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, WordArt, sdílené Google dokumenty, My Blue Robot, Flipgrid, Linoit, Pixton. Canva, Storyjumper, Vocaroo, internet, interaktivní tabule, školní tablety, chytré telefony

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/192825

https://school-education.ec.europa.eu/cs/nso-desktop/projects/search/111798

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022