ZŠ – Kniha není nepřítel

Cílem projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti, spolupráce s partnerskou školou, uplatnění zážitkové pedagogiky, integrování průřezových témat, rozvíjení kompetencí a kreativity. Byl realizován mezi českou a slovenskou školou a byl určen pro žáky z 1. stupně. Po seznamovacích aktivitách a vytvoření loga projektu se děti postupně seznamovaly s pojmy čtenář, kniha, hádanky, pohádka, bajka, přirovnání, divadlo, povídka, báseň, říkanky. Jednotlivé výstupy byly zaměřeny na různé literární pojmy. Závěrečným výstupem byla elektronická kniha, ve které jsou shrnuty všechny výstupy z projektu. 

Autorka projektu: Klára Střížová, Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 9 – 11 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Informace o projektu: Projekt byl realizován se slovenskou partnerskou školou v rámci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy v 5. ročníku. Slovenští partneři si projektem zpestřili odpolední čas ve školní družině. V rámci ŠVP v předmětu Český jazyk v oblasti Literární výchova se žáci seznamují se základními literárními pojmy (přirovnání, povídka, bajka, rozpočítadlo, hádanka, říkanky, pohádka, báseň), rozvíjí čtenářskou gramotnost a kladný vztah k četbě. Žáci byli vedeni k tvořivým činnostem s literárním textem, vyzkoušeli si tak vlastní tvorbu. Tento projekt byl realizován v době, kdy byly výše  zmíněné pojmy probírány. Rozvíjeny byly následující kompetence: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Většinou žáci pracovali v menších skupinách (3 – 4 žáci). V aktivitách povídka, báseň a divadlo fungovala návaznost a vznikly tak výstupy, které byly propojeny českým a slovenským jazykem. V aktivitách čtenář a kniha, hádanky a pohádky, bajky, přirovnání a říkanky si žáci vzájemně vymýšleli úkoly, které úspěšně plnili. Partneři si dávali zpětnou vazbu, pokud byl úkol těžší, nabízeli si vzájemně nápovědy, aby docílili samostatného splnění partnerskou školou. 

Předměty: Informatika, Jazyk a literatura, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: interaktivní tabule, TwinSpace, iPad, Padlet, iMovie, GoogleFormulář, Pic Collage a Book Creator, AirDrop, AirPlay, Google dokumenty, Tricider, LearningApps, WordPack

Výstupy projektu:

http://www.zsneplachovice.cz/

https://www.zsneplachovice.cz/den-off-line-se-opet-vydaril/

https://twinspace.etwinning.net/47360/home

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018