ZŠ – Just Like Me

Motto projektu je – všechny děti na světě jsou stejné, i když vypadají jinak. Projekt byl zaměřen na cestování, poznávání cizích zemí, národů, stylů života. Proto se eTwinneři vydali na dlouhou cestu, aby poznali, jak žijí děti v jiné části světa. Získané informace sdíleli s ostatními týmy. Společně pak vytvořili průvodce po nejkrásnějších místech daných zemí.

 Autor projektu: Renata Večerková, Základní škola Komenského náměstí, Kroměříž

Věk zapojených žáků: 6 – 11 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko, Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Gruzie

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem bylo vést žáky k toleranci a respektování odlišností, protože jen tak si mohou lidé v dnešním globalizovaném světě porozumět, společně žít, pracovat a přispívat k udržení míru. Dalším cílem bylo rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků jak v mateřském, tak i v anglickém jazyce. Projekt také pozitivně ovlivnil motivaci žáků k učení se anglickému jazyku, poskytoval příležitosti k reálné komunikaci, interakci a vzájemné spolupráci

Postup práce: Projekt poskytl dostatek prostoru pro rozvoj kreativity žáků při plnění úkolů, např. tvoření dárků pro partnerské země, kreslení mandal, skládání origami, tvoření plakátů. Děti přispívaly svými nápady k realizaci úkolů, např. výběr zajímavých míst v cílové zemi, otázek k rozhovoru s dívkou z Vietnamu. Vyhledávaly informace a vytvářely cestovního průvodce. Časté bylo i využití moderních technologií – počítače, internet, interaktivní tabule. Děti s nadšením plnily i čtenářské úkoly. Navrhly dramatizaci pohádky a podílely se na její realizaci. Projektová práce neprobíhala pouze v hodinách angličtiny, ale prolínala svým obsahem i jinými předměty nebo v nich přímo probíhala – čtení, výtvarná výchova, pracovní činnosti tělesná výchova, člověk a jeho svět.

Spolupráce/inspirace: Žáci spolupracovali v rámci třídy, ale i s žáky z partnerských škol,  hodnotili výsledky své práce. Vzájemně jsme si s partnery radili, pomáhali a inspirovali. Všechny výstupy byly zveřejněny v TwinSpace a ostatní partneři je komentovali v deníku projektu. Využívali jsme i tradiční způsoby – poštou jsme si posílali balíčky s dárky pro jednotlivé týmy. Využili jsme i videokonference a společnou online hru Kahoot. Některé úkoly byly společným dílem všech týmů. Každý tým pracoval na své části podle předem dohodnutého plánu, pro partnery jsme připravovali dárky, k výstupům partnerů o cílových zemích přidali nějakou zajímavost, odkaz nebo vyrobili něco typického pro danou zemi

Předměty: předměty na 1.stupni

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Quizlet, Poll-maker, Mentimeter, Answergarden,  Padlet, Internetu Kahoot, QR code reader, Pizap, Prezi, Jigsawplanet, Google dokumenty, Moviemaker,zdroj elektronických knih na www.oxfordowl.co.uk.

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9974

https://zskomenskeho.cz/cteni-nas-bavi-aneb-cteme-nejen-cesky

https://zskomenskeho.cz/just-like-me

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016