ZŠ – Culture and History without Borders

Tento projekt je ukázkou propojení programu ERASMUS+ a aktivity eTwinning. Žáci měli možnost spolupracovat nejen online v prostředí TwinSpace, ale též se osobně setkat a pracovat na společných výstupech projektu. Hlavním výstupem byla pětidílná projektová kronika sestávající z deníku projektu, knihy pověstí, zpěvníku, kuchařské knihy a sedmijazyčného slovníčku základních frází. Do projektu se zapojili i žáci z odlišného sociálně-kulturního prostředí (žáci vietnamské a mongolské národnosti) i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Autorky projektu: Jana Anděl Valečková a Marcela Husáková, Základní škola Přimda

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Polsko, Itálie, Turecko

Jazyk projektu: čeština, slovenština, němčina, angličtina, italština, polština, turečtina

Informace o projektu: Projekt byl začleněn do učebního plánu anglického a německého jazyka, konverzace v anglickém jazyce, dějepisu, pracovních činností, výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Kromě vyučovacích hodin pracovali žáci ve svém volném čase v tzv. kulturně-historických dílnách. Žáci poznávali historii a kulturu partnerských zemí, ale mohli také porovnat, co mají společného a v čem se od sebe odlišují. Naučili se respektu k jiným kulturám, vážit si druhých a oceňovat, co dobrého se od nich mohou přiučit. Projektu se zúčastnilo 5 škol: 3 základní školy (z České republiky, Itálie a Slovenska) a dvě školy střední (z Polska a Turecka). Komunikačními jazyky  byly angličtina a němčina. Díky projektu měli žáci možnost seznámit se s historií a kulturou všech pěti partnerských zemí. V rámci různých exkurzí, návštěv památek, kulturních představení s historickou tématikou apod. poznávali dějiny a kulturu regionů partnerských škol. Z jednotlivých akcí pak vytvářeli ve skupinkách i mezinárodních skupinách prezentace a videa, která publikovali v TwinSpace.

Předměty: Cizí jazyky, Dějepis, Historie kultury, Hudební výchova ,Informatika, Mezipředmětové vztahy, Společenské vědy, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: počítače (stolní i notebooky), scanner, fotoaparáty, videokamera, e-mail, Skype, TwinSpace, Whatsapp, Facebook, Google drive, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint Google, Microsoft Office Picture,  Manager či Zoner Photostudio, MovieMaker, Kizoa,  www.wobook.com

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9972/home)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-CZ01-KA219-014005

http://zsprimda.cz/projekty/erasmus/culture-and-history-without-borders-success-in-diversity-diversity-in-success/

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018, Evropská jazyková cena Label 2018, Cena DZS 2018,