ZŠ – Be a Buddy, Not a Bully!

Projekt byl rozdělen do několika částí. V první části se žáci navzájem poznávali, získávali informace o životě na školách v EU, o životě svých vrstevníků. Prostřednictvím úkolů byli motivováni využívat angličtinu jako hlavní komunikační nástroj. V další části společně studovali a definovali pojem „šikana“. Společně se zamýšleli nad daným pojmem a hledali slavné osobnosti, které zažily šikanu. Žáci také zhlédli filmy pojednávající o šikaně, poslouchali písně s danou tématikou. Vymýšleli příběhy, které poté promítli do komiksů. Společně nalézali nejvhodnější řešení šikany. Projekt obohatil výuku angličtiny a umožnil žákům navázat kamarádství se žáky z jiných zemí. Vyzkoušeli si nové a bezpečné aplikace umožňující práci na internetu. Díky projektu si uvědomili dopady šikany a získali respekt k sobě navzájem.

Autorka projektu: Kateřina Opočenská, Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora

Věk zapojených žáků: 14 – 15 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Rumunsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt byl zakomponován do ŠVP 9. ročníku – angličtina, informatika a zeměpis. U žáků byly rozvíjeny v prvé řadě jazykové kompetence – porozumění psanému textu, písemný projev včetně správného užití jazykových prostředků, poslech, schopnost vyhledat informace v cizím jazyce. Dále byly rozvíjeny sociální kompetence jako vzájemná komunikace, plánování práce, dodržení termínů k odvedení práce, spolupráce, vzájemná pomoc, schopnost vyjádřit své pocity a názory. Žáci zlepšili své dovednosti v užívání ICT nástrojů. Vyhledávali informace, pracovali s elektronickými slovníky, společně se radili, konzultovali, komunikovali s partnery, upravovali fotografie, pracovali s elektronickou knihou, spoluvytvářeli komiksy, vymýšleli příběhy, prohlíželi si výstupy své a svých partnerů, sledovali informace a pokyny, poskytovali komentáře, plnili zpětnovazební úkoly, organizovali natáčení videí, výtvarně zpracovali výstupy projektu. Pro žáky byly zorganizovány hodiny zaměřené na problematiku šikany vedené v angličtině. Použili jsme materiály a plány na hodinu CLILU. Žáci si během těchto hodin vyzkoušeli práci ve dvojici, dialogy, práci s cizojazyčným textem, poslechová cvičení. Pracovali samostatně, vyhledávali informace z různých zdrojů. Své poznatky konzultovali ve skupině či s vyučujícím. Používali také diskuse, při kterých společně stanovovali postup práce a třídili nápady, získali sebevědomí při komunikaci v angličtině. Osvojili si bezpečnou práci na Internetu a získali povědomí o výukových aplikacích umožňujících spolupráci na dálku, získali respekt jeden k druhému. Hlouběji pochopili dopady šikany a naučili se nalézat vhodná řešení problému. Projekt pomohl škole v prevenci šikany.

Předměty: Cizí jazyky, Informatika, Společenské vědy

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Padlet, Framapad, Storyboardthat, Google forms, Mentimeter, Learning apps, Answer garden, StoryJumper, Canva, Ourboox, MovieMaker, Youtube

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/46541/home

http://www.zstgm.kutnahora.cz/oxibD1qMSZyPTMwJmthbG9kPSZrYWxkbz0mZT0mdHlwem9iPTImej0xODc5JmlkcGFyZW50PTEmaWRwb2xvej0xNyZyYXo9JnM9MA

www.zstgm.kutnahora.cz

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018, Evropská cena 2019