Termín jarního kola hodnocení žádostí o certifikát Quality label: 18. duben 2012

Jak probíhá hodnocení žádostí o certifikát Quality Label?

Projekt je první fázi hodnocen dle následujících kritérií:

1. Projekt má pro všechny partnery společné cíle a společný projektový plán.

2. Projekt je v takové fázi, aby měl dostatek výstupů.

K hodnocení je proto vhodné přihlásit projekt v závěrečné fázi nebo ukončit. Pokud je realizována větší část projektu, umožní to hodnotitelům lépe se orientovat ve výstupech a objektivněji projekt ohodnotit.

3. Z výstupů je zřetelné aktivní zapojení žadatele.

Hodnotitelé se zaměřují především na příspěvky žádající školy, aby mohli posoudit její relevantní zapojení do práce na výstupech projektu.

4. Z projektových výstupů je zřetelná projektová spolupráce mezi partnery

Projektová spolupráce by se neměla omezit pouze na paralelní ukládání výstupů na stejné téma, mělo by být zřetelné, jak žádající škola využila výstupy partnerů a jak s nimi dále pracovala.

5. Výstupy projektu jsou viditelné.

Oceněné projekty mají ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe, proto stěžejní výstupy projektu musí být dostupné na webu. Nepředpokládá se zviditelnění úplně všech výstupů, žadatelé by při publikaci výstupů měli mít na mysli především bezpečnost na internetu.

 

Projekt, který nesplňuje některé z výše zmíněných pěti kritérií, není již dále hodnocen komisí hodnotitelů. V České republice další hodnocení projektů v druhé fázi provádí komise hodnotitelů, která je složena z pracovníků NSS a externích odborníků, kteří mají zkušenosti s mezinárodními vzdělávacími projekty. V případě neúspěšného hodnocení v první či druhé fázi lze projekt doplnit a žádost podat znovu v dalším kole hodnocení. V každém roce probíhá více hodnotících kol, jejich termíny jsou vždy vyhlášeny na www.etwinning.cz .

 

Komise hodnotitelů posuzuje ve druhé fázi projekty dle následujících kritérií:

 

1. Pedagogická inovace a tvořivost

Hodnotí se tvůrčí přístup učitelů a žáků k realizaci projektu, inovativní přístup k práci na projektových výstupech (vytvoření mezinárodních týmů, zajímavý způsob využití ICT nástrojů, způsob komunikace a spolupráce), pedagogický přínos projektové spolupráce i dopad projektu na výsledky žáků.

 

2. Začlenění projektu do života školy

Práce na projektu je součástí výuky a žáci mohou na projektu pracovat přímo při výuce (včetně kroužků a nepovinných předmětů organizovaných školou), došlo k vytvoření školních eTwinningových týmů (zapojení více učitelů do projektové práce). Jednotlivé úkoly žáky motivují k práci na projektu a k učení.

 

3. Spolupráce partnerských škol

Zapojení učitelé vzájemně spolupracují, společně plánují a realizují projekt (používají komunikační nástroje, sdílejí složky a dokumenty). Využití ICT vede k aktivnímu zapojení jednotlivých žáků, zda projekt podporuje týmovou práci a žáci získávají prostřednictvím projektu nové znalosti a dovednosti.

Učitelé upřednostňují vzájemnou spolupráci před samostatnou paralelní činností.

 

4. Tvůrčí využití ICT nástrojů

V projektu byly inovativně použity ICT nástroje (email, chat, Twinspace, webové stránky, videokonference a jiné aplikace). Technická řešení použita v projektu přispěla k motivaci a podpoře učení, zlepšení ICT gramotnosti žáků i učitelů. Kvalita a úroveň zpracovaného obsahu odpovídá věku a úrovni žáků.

 

5. Dlouhodobé trvání a přenositelnost

Projektové výstupy jsou udržitelné a dostupné širší veřejnosti (např. odkaz na projekt na stránkách školy, zveřejněný Twinspace, prezentace projektu rodičům, při dnech otevřených dveří apod.) Je zřetelný zájem pokračovat v projektové činnosti se stejným partnerem.

 

6. Výsledky a přínosy

Projekt je veden efektivně a jeho výstupy mohou být i nadále využívány partnerskými školami. Práce na projektu je přínosná pro další osobnostní rozvoj zapojených žáků a profesní rozvoj zapojených učitelů. Práce na projektu přispívá ke zviditelnění školy (zapojení širší veřejnosti či rodičů do projektové činnosti).

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL:
1. Žádost si připravte předem ve Wordu. Na vyplnění žádosti totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit. Nepoužívejte také diakritiku, zmenšujete tím povolený rozsah jednotlivých částí žádosti o QL.
2. Pečlivě na svém desktopu zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – zobrazí se Vám to na Vaší pracovní ploše v sekci Mé projekty ve sloupci Certifikáty. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSS, kteří prověří, zda Vaše žádost skutečně odešla.
3. Žádná informace není zbytečná. Vaši žáci byli určitě z práce na projektu nadšeni a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení.
4. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit. Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.
5. Spolupráce s partnerem. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala.
6. Podpora kolegů a vedení školy. Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali, není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.

Všem projektům budeme držet palce!!