SŠ – Stories in History

Formou projektového vyučování studenti v hodinách angličtiny, dějepisu a IVT získávali, třídili a sdíleli informace především o životě a osudech dětí a mladých lidí za 2. světové války.

Autor projektu: Miroslava Borovcová, Gymnázium Vysoké Mýto

Věk zapojených žáků: 14-15

Partneři: Česká republika, Francie, Řecko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Největším přínosem projektu je, jak se podařilo využít angličtinu jako komunikační nástroj v mezinárodní spolupráci na tématu daném osnovami školy, a také to, jak projektové aktivity pomohly přiblížit studentům období 2. světové války, daly jim příležitost dozvědět se více o této historické etapě a vcítit se do těžké situace tehdejších dětí a mladých lidí, kteří mnohdy prošli těžkou životní etapou či dokonce přišli o život.

Postup práce: Studenti pracovali podle předem dohodnutého plánu a harmonogramu a s ohledem na charakter tématu někdy pracovali v týmech, takže se učili i vzájemné toleranci, pomoci jeden druhému a spolupráci. 2. světová válka je téma zařazené do ŠVP školy pro kvartu, a tak tento projekt vhodně doplnil a rozšířil učivo probírané v hodinách dějepisu.

Spolupráce / inspirace: Práce na projektu vytvořila jedinečné podmínky pro realizaci výchovných a vzdělávacích strategií například zařazováním samostatné a skupinové práce s různými výstupy a práce s chybou (kompetence k učení), vyhledáváním a vybíráním informací (kompetence k řešení problémů), rozvíjením schopnosti žáka prezentovat a publikovat své názory a nácvikem vystupování před kolektivem (kompetence komunikativní), týmovou prací (kompetence sociální a personální) či používáním vhodných pomůcek a technologií (kompetence pracovní).

Předměty: Angličtina, dějepis

Využití ICT nástrojů:  Powerpoint, Prezi, TimeToast, Thinglink, Linoit, Surveymonkey

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86101

http://etw-nastenka.webnode.cz/nastenka-1/

http://stories-in-history.webnode.cz/

Úspěchy projektu: Evropská cena eTwinning 2014