SŠ – H@nd in H@nd

Hlavními tématy projektu byly: naše země (logo jako vlajka, vytvořit hymnu, vzájemně se poznat, vytvořit se okolí), naše rodina a rodinný život (bydlení, dům, rodina, volný čas a všední den) a naše sny a plány do budoucna (naše povolání a jak budeme prospěšní obyvatelům ostrova)

Autor projektu: Martina Malečková, Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola, Prostějov

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Řecko, Polsko, Ukrajina

Jazyk projektu: čeština, němčina, polština, řečtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo poznávání našich společných dějin a kultury pomocí výměny zkušeností a nápadů a tím se naučit být hrdý na vlastní tradice. Poznali nové IT nástroje, které mohou používat i v dalším studiu. Měli možnost komunikovat s lidmi z jiných zemí – mohli porovnávat, jaké zvyky jsou u nás a jaké v cizině. Přesvědčili se, že jsou schopni prezentovat své myšlenky v němčině, dokázali se prostřednictvím chatu dorozumět s ostatními.

Postup práce: Na projektu jsme pracovali v rámci vyučování, v některých měsících jednou týdně, někdy 2 do měsíce. Některé kroky si žádaly samostatnou práci žáků doma. Rozvíjeny byly kompetence k učení, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence občanská i pracovní. Žáci byli seznámeni s plánem projektu. V rámci komunitního kruhu jsme společně vytvářeli myšlenkové mapy pro jednotlivé kroky. Žáci rozhodovali sami, jaké povolání si vyberou, jakou roli budou zastávat v rodině, jaká místa se budou vyskytovat na ostrově. Administrátoři zveřejňovali výsledky práce do TwinSpace, žáci pořizovali sami některé fotografie.

Spolupráce/inspirace:  Komunikace probíhala prostřednictvím TwinSpace, e-mailu, v závěru i Facebooku. Žáci chatovali, výsledky své práce sdíleli a doplňovali v různých nástrojích, které umožňují práci současně pro všechny zúčastněné. V hodinách jsme procházeli výsledky práce našich partnerů.

Po vypracování plánu práce (na každý měsíc připadlo nějaké dílčí téma) byla určena země, která byla zodpovědná za splnění “měsíčního” úkolu – přicházela s návrhy, ostatní partneři doplňovali návrhy o další možná řešení.

Předměty: cizí jazyky, design a konstruování, dramatická výchova, dějepis, ekologická výchova, ekonomie, etika, evropská studia, filozofie, historie kultury, hudební výchova, informatika/ICT, jazyk a literatura, mediální výchova, občanská výchova, politologie, přírodní vědy, společenské vědy, tělesná výchova, umění, zdravověda, zeměpis

Využití ICT nástrojů: Padlet, TitanPad, Prezi, Glogster, Popple

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/10362/home

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016