SŠ – Eco-house challenge

Cílem tohoto projektu bylo pochopit principy fungování EKO domu, aplikovat je v praxi při návrhu rodinného EKOnomického a EKOlogického domu pro čtyřčlennou rodinu na vybraném pozemku v Praze. Výzvou byly studie domu, nakreslení stavebních výkresů a vytvoření 3D modelu s využitím 3D tisku. Etapy projektu v časové návaznosti simulovaly vytváření projektu domu v realitě. Týmy musely  definovat požadavky na výběr pozemku, vyhledat vhodné pozemky v Praze s využitím GIS (Geografické informační systémy), posoudit nejvhodnější, vytvořit různé bioklimatické koncepce, analyzovat koncepce a na jejich základě navrhnout studie domu, analyzovat studie a definovat jejich klady a zápory, vytvořit studii domu, stavební výkresy, 3D model, včetně 3D tisku v měřítku 1:50.  Komunikace týmů probíhala v angličtině.

Autorka projektu: Hana Vaněčková, SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha

Věk zapojených žáků: 16 – 19 let

Partneři: Česká republika, Francie

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Problematika EKO domu je v základních rysech součástí ŠVP, zde ale byla studována ze širšího a hlubšího úhlu pohledu. Žáci používali moderních ICT nástroje, programy a aplikace jako jsou AutoCAD, ArchiCAD, ArcGIS, cloudy. Naučili se číst a pracovat s katastrálními a digitálně technickými mapami a dalšími tematickými mapami dostupnými na Geoportále Prahy. Díky projektu rozvíjeli dovednosti a kompetence jako schopnost komunikace jak v rámci svého týmu, tak především v anglickém jazyce mezi partnerskými týmy, slovní argumentace, popis problému a řešení, prezentace výsledků práce, využití odborné terminologie, prostorová představivost, logické myšlení, kreativita, fantazie, pečlivost. Naučili se pracovat samostatně i v týmu, nést odpovědnost za svou práci, dodržovat termíny. Do projektu se aktivně zapojili dva vyučující odborných předmětů – architekti, kteří zabezpečovali projekt po odborné stránce, příležitostně studentům radili i učitelé ostatních předmětů (stavební inženýři s konstrukcemi, angličtináři s překladem některých odborných výrazů, …). Nejvíce se na projektu pracovalo v rámci hodin ICT. Některé dílčí úkoly projektu byly součástí klasifikace i v odborných předmětech – například kreslení, modelování, angličtina. Žáci pracovali během pravidelných setkání ve škole v učebně ICT dvě hodiny týdně, některé úkoly plnili doma.

Předměty: Design a konstruování

Využití ICT nástrojů: iPad, tablet, PC, Twinspace, ArcGIS Pro (Auto, Archi), AutoCAD, Sketchup, aplikace Story Maps, 3D tiskárna, mapové servery (katastrální mapy, technické, hlukové, …), Google Disk, google Forms, Internet, video, Messenger, Excel, Word

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/67061/pages/page/640612

http://www.spsgocar.cz/etwinning.php

https://www.lycee-monge.fr/fr/europe-une-classe-de-sti2d-du-lycee-monge-collabore-internet-avec-une-classe-tcheque

https://arcg.is/10G10u

https://drive.google.com/open?id=1In4us9x-vWdN6gQkZJRMMsMgXum6AvUZ

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019