Projekt iTEC na ZŠ TGM Borohrádek

Na počátku roku 2013 jsem se poprvé setkal se spojením iTEC Třída budoucnosti. Moji pozornost upoutal již samotný název a především hlavní cíl projektu – načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Využil jsem výzvy vyzkoušet si výuku ve třídě budoucnosti a na konci března byl projekt iTEC v naší základní škole oficiálně zahájen.
Žáci osmých tříd naší školy tak v hodinách angličtiny vytvářejí vzdělávací počítačové hry pro žáky šestých a sedmých ročníků. Žáci zapojení do projektu pracují ve skupinkách, vedou své blogy, prezentují výsledky své práce a používají celou řadu moderních technologií. Zábavnou a motivující formou tak zdokonalují nejen angličtinu, ale rozvíjejí také tvořivost a mnoho dovedností nezbytných pro budoucí profesní uplatnění.
Díky iTECu jsem během krátké doby poznal řadu nových nástrojů a především nové metody práce, které odpovídají potřebám žáků. Zapojení do projektu iTEC mi také přineslo možnost zúčastnit se jako jediný zástupce České republiky mezinárodního workshopu konaného 6. a 7. května v Bruselu.
Spolu s dalšími osmnácti učiteli z deseti evropských zemí jsme se ve Future Classroom Lab – Učebně budoucnosti v sídle European Schoolnet – věnovali objevování nových námětů a technologií, které by se mohly stát součástí moderní výuky.
Velmi inspirativní byl již samotný pobyt ve Třídě budoucnosti. Na první pohled zaujalo nejen nadstandardní technické vybavení, ale také celkové uspořádání místnosti. Najdeme zde učební zóny velmi dobře přizpůsobené různým formám výuky. Při skupinové práci mohou týmy např. pohodlně usednout ke kulatému stolu na židle umožňující bezpečné houpání, mohou využít sedací pytle či vyvýšené lavice. V učebně jsou k dispozici 3D interaktivní tabule s brýlemi, tablety, zařízení pro záznam odpovědí žáků, vybavení pro live klíčování videa a tvorbu animací či celá řada dalších nástrojů jako dětské mp3 záznamníky a kamery, stavebnice, programovatelné modely aut a roboti. Zajímavá byla také práce s různými moderními aplikacemi – například z oblasti tzv. rozšířené reality.
Workshop byl rozdělen do tří hlavních modulů. V rámci prvních dvou jsme se zabývali koncepcí školy budoucnosti. Seznamovali jsme se s teoretickými východisky, se kterými jsme v mezinárodních skupinkách dále pracovali. Vyvozovali jsme podobu školy 21. století na základě definování klíčových požadavků ze strany všech osob a institucí majících zásadní význam v procesu vzdělávání. Týmy tak prezentovaly požadavky žáků, učitelů, rodičů, ředitelů škol, ministerstev školství či zaměstnavatelů. Na základě diskuze a hodnocení byly vybrány hlavní znaky moderní školy. Podobným způsobem byly vyvozeny trendy, které by měly mít stěžejní dopad na podobu výuky v dalších letech.
Projekt iTEC dává k dispozici moderní výukové scénáře, které poté učitelé upravují dle konkrétních potřeb. Cílem celé tvůrčí dílny bylo vypracovat nové výukové scénáře a vybavit účastníky kompetencemi pro vymýšlení vlastních scénářů. V závěrečném bloku jsme se tak ve skupinkách opět seznamovali s nezbytnou teorií a hodnotili již zpracované scénáře. Poté jsme již přešli k vymýšlení vlastních scénářů výuky.
Naše italsko-rakousko-česká skupina se rozhodla do svého scénáře zahrnout novou technologii vyvíjenou a pilotně testovanou v italském školství – výuku v 3D virtuálním prostředí speciálně vytvořeném pro potřeby vzdělávání. Na základě diskuze jsme si v týmu stanovili základní východiska a rozdělili jsme si úlohy. Na scénáři společně pracujeme prostřednictvím on-line komunikace i po návratu z workshopu. Prostřednictvím webináře vedeného italským lektorem jsem se také mohl blíže seznámit s principy výuky v 3D virtuálním prostředí a sám si ji vyzkoušet z pozice žáka. Po dokončení scénáře společně vytvoříme video popisující hlavní postup.
Workshop byl velký přínosem nejen díky celé řadě nových poznatků, ale také díky možnosti spolupracovat a sdílet zkušenosti a náměty v kolektivu evropských učitelů využívajících ve výuce inovativní prvky. Ve sdílení námětů pokračujeme i nadále prostřednictvím on-line komunikace. Připravována je také videokonference, které se zúčastní všichni účastníci workshopu.
Michal Přibyl, ZŠ TGM Borohrádek