MŠ – Pohádky v ročních obdobích

Projekt byl realizován s partnerskou školkou MŠ Jána Cikkera ze Slovenska v průběhu deseti měsíců. Praktickými aktivitami se děti seznamovaly s procesem vzniku knih. Vytvářely krátký příběh vztahující se k ročním obdobím a partnerská škola ho doplnila ilustracemi. Děti si tak rozvíjely slovní zásobu, fantazii a představivost. Seznámily se s pojmy: autor, spisovatel, ilustrátor, vydavatel. Poznaly proces výroby knihy a papíru, vyzkoušely si několik druhů tisku. Získaly lepší vztah ke knihám. Naučily se spolupracovat, respektovat názor druhého a podřídit se názoru skupiny. Závěrem vznikla společná československá kniha pohádek. 

Autorka projektu: Lucie Khasová, Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 4 – 6 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Informace o projektu: Děti pro každé roční období vymyslely jednu pohádku. Zaslaly ji dětem z partnerské školky, které namalovaly k pohádce ilustrace, popřípadě vytvořily video a namluvily pohádku ve svém jazyce. Po vzniku pohádek s nimi děti dále pracovaly – řadily ilustrace pohádek dle časové posloupnosti, učily se pohádky plynule odvyprávět, domýšlely pohádkám jiné závěry, pohádky dramatizovaly. Nenásilnou formou se učily hlavní znaky ročních období. Společnou motivací byla jedna společná postava, Pan Tužtička – spisovatel, kterému děti pomáhaly pohádku vymýšlet. Každé nové roční období pan Tužtička děti ve škole navštívil a přivezl novou pohádku z partnerské školy. Děti pracovaly společně, ve skupinkách, ve dvojicích i jednotlivě při malbě ilustrací. Aktivity projektu zasahovaly skoro do všech oblastí předškolního vzdělávání: jazyk a řeč – děti se učily samostatně, gramaticky správně vyjadřovat své myšlenky, sledovat příběh a dovyprávět ho, dodržet řečovou kázeň (nepřekřikovat se, sledovat řečníka, naslouchat druhému,…); poznávací schopnosti – děti se snažily soustředit, udržet pozornost, nenechat se vyrušit, záměrně si pohádku zapamatovat, vyjádřit svou představivost a fantazii, použít různé výtvarné techniky, znát některá písmena, seznámily se s výrobou a množením knih, vznikem kopií; základní matematické dovednosti – děti se učily orientovat se v číselné řadě; řešení problémů – děti se nebály přicházet s vlastními nápady týkajícími se tématu pohádky, projevovaly zájem o písmena, prohlížení knih. Děti se naučily zapojit do činností s ostatními dětmi, domluvit se, respektovat jiný názor, vyjednávat, obhájit svoji představu, dozvěděly se více o své zemi, získaly poznatky o cizí zemi, poznaly proces výroby papíru, zkusily si nejrůznější druhy tisku.

Předměty: Předškolní příprava

Využití ICT nástrojů: iPad, stolní počítač, projektor, mobilní telefon, Twinspace, e-mail, Facebook, Messenger, Pinterest, youtube, Book Creator, iMovie

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/49287/home

https://www.youtube.com/channel/UCpyb7_gdTc7WqbaftIceF7Q/playlists?view_as=subscriber

https://cz.pinterest.com/khasova/poh%C3%A1dky-v-ro%C4%8Dn%C3%ADch-obdob%C3%ADch/

http://www.mskolovec.cz/cs/mstesovice-etwinning/

https://www.facebook.com/MSTesovice/?ref=bookmarks

https://joom.ag/IRMY

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018