ZŠ – 3. slovanský audiosborník

Spolupráce, akce, autorské psaní, zábava, učení – tak to jsou základní klíčová slova projektu. Projekt rozvíjel čtenářskou gramotnost prostřednictvím podpory tzv. autorského psaní. Žáci se v rámci svých vzdělávacích programů seznámili s literárním pojmem „báje“ a v rámci projektu báje napsali.

Autor projektu: Vlastimil Špinka, Základní škola Václava Havla, Poděbrady

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí,  či prací v prostředí Twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským psaním i četbou bájí, vyprávěním o literárních osobnostech svého regionu posílili komunikativní schopnosti a dovednosti, ale také kompetence sociální a personální. Dále si osvojili si porozumění jazyka slovanského souseda. Nedílnou součástí projektu bylo vydání 3. slovanského audio sborníku. V neposlední řadě praktickou činností s technikou posílili kompetenci v oblasti využívání a aktivního používání ICT v životě i ve výuce.

Postup práce: Prostřednictvím prezentace žáci představili své oblíbené knihy. Při následné videokonferenci vznikly mezinárodní slovanské skupiny, ve kterých společně pracovali na textu bájí. Jedna z nejzajímavějších částí projektu bylo autorské psaní bájí všedních i nevšedních. V dalším kroku jsme připravili audio výstupy na dané téma. Žáci báje vlastnoručně ilustrovali. Kvalitu naší práce jsme si ověřili při čtení bájí v mateřské školce. Projekt vyvrcholil vydáním 3. slovanského sborníku.

Spolupráce/inspirace: Na projektu spolupracovaly smíšené česko-slovenské skupiny žáků, které měly své vedoucí. Ti koordinovali práci v rámci svých skupin a následně ladili výstupy, dodržovali dějovou linii a formu literárního díla. Výstupem byly jednotlivé části báje, které na sebe postupně dějově navazovaly a ve finále tvořily celek – opravdovou báji, která snesla hodnocení podle zadání literární teorie.

Předměty: dramatická výchova, informatika/ICT, jazyk a literatura

Využití ICT nástrojů: padlet, movie maker, „superlame“, skype, email, online digitální slovník literárních pojmů, mp3, telefon, Facebook, Twinspace

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/16843/pages/page/110336

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016

  

ZŠ – Just Like Me

Motto projektu je – všechny děti na světě jsou stejné, i když vypadají jinak. Projekt byl zaměřen na cestování, poznávání cizích zemí, národů, stylů života. Proto se eTwinneři vydali na dlouhou cestu, aby poznali, jak žijí děti v jiné části světa. Získané informace sdíleli s ostatními týmy. Společně pak vytvořili průvodce po nejkrásnějších místech daných zemí.

 Autor projektu: Renata Večerková, Základní škola Komenského náměstí, Kroměříž

Věk zapojených žáků: 6 – 11 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko, Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Gruzie

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem bylo vést žáky k toleranci a respektování odlišností, protože jen tak si mohou lidé v dnešním globalizovaném světě porozumět, společně žít, pracovat a přispívat k udržení míru. Dalším cílem bylo rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků jak v mateřském, tak i v anglickém jazyce. Projekt také pozitivně ovlivnil motivaci žáků k učení se anglickému jazyku, poskytoval příležitosti k reálné komunikaci, interakci a vzájemné spolupráci

Postup práce: Projekt poskytl dostatek prostoru pro rozvoj kreativity žáků při plnění úkolů, např. tvoření dárků pro partnerské země, kreslení mandal, skládání origami, tvoření plakátů. Děti přispívaly svými nápady k realizaci úkolů, např. výběr zajímavých míst v cílové zemi, otázek k rozhovoru s dívkou z Vietnamu. Vyhledávaly informace a vytvářely cestovního průvodce. Časté bylo i využití moderních technologií – počítače, internet, interaktivní tabule. Děti s nadšením plnily i čtenářské úkoly. Navrhly dramatizaci pohádky a podílely se na její realizaci. Projektová práce neprobíhala pouze v hodinách angličtiny, ale prolínala svým obsahem i jinými předměty nebo v nich přímo probíhala – čtení, výtvarná výchova, pracovní činnosti tělesná výchova, člověk a jeho svět.

Spolupráce/inspirace: Žáci spolupracovali v rámci třídy, ale i s žáky z partnerských škol,  hodnotili výsledky své práce. Vzájemně jsme si s partnery radili, pomáhali a inspirovali. Všechny výstupy byly zveřejněny v TwinSpace a ostatní partneři je komentovali v deníku projektu. Využívali jsme i tradiční způsoby – poštou jsme si posílali balíčky s dárky pro jednotlivé týmy. Využili jsme i videokonference a společnou online hru Kahoot. Některé úkoly byly společným dílem všech týmů. Každý tým pracoval na své části podle předem dohodnutého plánu, pro partnery jsme připravovali dárky, k výstupům partnerů o cílových zemích přidali nějakou zajímavost, odkaz nebo vyrobili něco typického pro danou zemi

Předměty: předměty na 1.stupni

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Quizlet, Poll-maker, Mentimeter, Answergarden,  Padlet, Internetu Kahoot, QR code reader, Pizap, Prezi, Jigsawplanet, Google dokumenty, Moviemaker,zdroj elektronických knih na www.oxfordowl.co.uk.

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9974

https://zskomenskeho.cz/cteni-nas-bavi-aneb-cteme-nejen-cesky

https://zskomenskeho.cz/just-like-me

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016

  

ZŠ – Staviame mosty – Stavíme mosty

V projektu žáci nejprve zkoumali ve svých třídách a pak v mezinárodních skupinách možné konstrukce mostů. Prozkoumali mosty, které jsou v jejich okolí postavené, a věnovali se měření nosnosti mostů. Projekt byl založen na badatelském učení, které podporuje přirozenou zvídavost, podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se, rozvíjí kritické myšlení a důležité dovednosti využitelné v dospělosti.

Autor projektu: Petra Boháčková, Základní škola Dr. E. Beneše, Praha

Věk zapojených žáků: 12 – 13 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Projekt podpořil kladný vztah žáků k přírodním vědám a technice. Při práci na projektu získali žáci dovednosti uplatnitelné v rámci celoživotního učení se. Získali také takzvané měkké dovednosti – práce ve skupině, komunikace, tvořivost, tím rozvíjeli dovednosti pro 21. století. Žáci nejvíc oceňovali to, že mohli komunikovat a spolupracovat se svými spolužáky ze Slovenska, že se naučili pracovat s ICT a že se naučili, jak jsou mosty konstruované.

Postup práce: V projektu si žáci sami kladli otázky a hledali na ně odpovědi, především v druhé části projektu, kde měli v mezinárodních skupinách navrhnout papírový most, který by měl co nejmenší hmotnost, ale zároveň co největší nosnost. Po skupinových diskuzích žáci sami své návrhy opravovali, aby finální modely mostů byly funkční. V této části žáci využili poznatků z první části projektu, kdy ve svých třídách zkoumali, jaké možné konstrukce mostů mohou existovat. K tomu využívali stavebnice Veselé mosty. Žáci rozvíjeli své konstrukční myšlení, učili se pracovat podle návodu. I tím se učili pochopit principy konstrukce mostů.

Spolupráce/inspirace: Učitelky, zapojené do projektu, spolu komunikovaly prostřednictvím emailů, skypu, chatu a v Twinspace.  Pokud jedna ze škol nemohla dodržet dohodnutý termín, vždy jsme se spojily a dohodly si jiný postup. Sdílely jsme i nápady, a pokud bylo třeba, jedna druhou jsme vedla i při zkoušení nových nástrojů, které jsme v projektu plánovaly využít. Žáci komunikovali především prostřednictví chatu, v prostředí, které umožňuje i vkládat soubory či obrázky.

Předměty: design a konstruování, fyzika, přírodní vědy, technologie

Využití ICT nástrojů: webové a softwarové  aplikace především na tabletech, vestavěné, nativní aplikace jako je fotoaparát a nástroje pro tvorbu videa a úpravu fotografií, Twinspace, Pasco

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/12090/home

http://www.zscakovice.cz/trida/7b/etwinningovy-projekt-stavime-mosty

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016

  

ZŠ – Učenie nás baví/Učení nás baví

Projekt  byl zaměřen na poznávání jazyka partnerské země, realizování zábavných společných hodin informatiky v partnerských školách, využívání on-line spolupráce, společných témat v tematických plánech obou škol, tvorbu společných dvojjazyčných dokumentů a publikování na webu.

Autor projektu: Miloslav Khas, Základní škola, Staňkov

Věk zapojených žáků: 11 – 12 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Cílem projektu bylo oživit a zatraktivnit hodiny informatiky v obou partnerských školách. Zábavným způsobem jsme poznávali jazyk partnerské země, samotnou zemi a její přírodu. Rozvíjeli jsme tvořivost, kreativitu i ekologické a národní povědomí. Nedílnou součástí projektu byl rozvoj přátelství a spolupráce dětí a jejich práce na počítači a využívání moderních ICT.

Postup práce: Žáci plnili výzkumné či tvůrčí úkoly, pracovali s internetem a literaturou. Po vzájemném představení města, školy, žáků pomocí prezentací nebo videí jsme začali společně pracovat na různých tématech s podporou ICT. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na slovenské i české pohádky, představení vlastní země a blízkého okolí, na přírodu okolo nás. Jedna aktivita byla zaměřena na cizí jazyky. Mnohá témata aktivit si vymysleli žáci sami.  Žáci v projektu pracovali jednak jednotlivě, ale i v různých skupinách. Skupiny byly sestaveny podle úlohy, kterou měli splnit.

Spolupráce/inspirace: Komunikace mezi učiteli probíhala prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím e-mailu, telefonicky. Přípravu projektových aktivit jsme vždy projednali pomocí chatu,případně po telefonu. Pro žáky jsme připravili online vyučovací hodiny, jejichž prostřednictvím si domlouvali postupy, hodnotili aktivity, losovali partnery pro spolupráci. Žáci komunikovali prostřednictvím chatu v TwinSpace, prostřednictvím sociálních sítí, které si sami zvolili a vyměnili si adresy.Spolupráce mezi žáky obou škol probíhala při každé aktivitě. Byly to například dvojice, a to dvojice z téže školy, ale i dvojice, kde jeden žák byl z partnerské školy. Dále to byly skupiny žáků, které plnily dílčí úkoly a tím přispěli ke společnému úkolu. Skupiny byly také z jedné školy, ale i míchané.

Předměty: etika, informatika/ICT , mediální výchova , předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: padlet, Tagxedo, QR kódy, Google Docs,  internet, TwinSpace, Hangout, aplikace canva, Issue, answergarden, socrative, photo505, big hug labs, funny.pho.to

Výstupy projektu:

www.zshzdana.edupage.sk

https://issuu.com/alenapiova/docs/monster

https://issuu.com/alenapiova/docs/casopis_zvieratka

https://docs.google.com/forms/d/1KbxM7ddiwdWGb0OlKddXhJ0Jkehsf6ZtgmhrHRybK3w/viewform

https://issuu.com/alenapiova/docs/kalendar

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016