ZŠ – Be a Buddy, Not a Bully!

Projekt byl rozdělen do několika částí. V první části se žáci navzájem poznávali, získávali informace o životě na školách v EU, o životě svých vrstevníků. Prostřednictvím úkolů byli motivováni využívat angličtinu jako hlavní komunikační nástroj. V další části společně studovali a definovali pojem „šikana“. Společně se zamýšleli nad daným pojmem a hledali slavné osobnosti, které zažily šikanu. Žáci také zhlédli filmy pojednávající o šikaně, poslouchali písně s danou tématikou. Vymýšleli příběhy, které poté promítli do komiksů. Společně nalézali nejvhodnější řešení šikany. Projekt obohatil výuku angličtiny a umožnil žákům navázat kamarádství se žáky z jiných zemí. Vyzkoušeli si nové a bezpečné aplikace umožňující práci na internetu. Díky projektu si uvědomili dopady šikany a získali respekt k sobě navzájem.

Autorka projektu: Kateřina Opočenská, Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora

Věk zapojených žáků: 14 – 15 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Rumunsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt byl zakomponován do ŠVP 9. ročníku – angličtina, informatika a zeměpis. U žáků byly rozvíjeny v prvé řadě jazykové kompetence – porozumění psanému textu, písemný projev včetně správného užití jazykových prostředků, poslech, schopnost vyhledat informace v cizím jazyce. Dále byly rozvíjeny sociální kompetence jako vzájemná komunikace, plánování práce, dodržení termínů k odvedení práce, spolupráce, vzájemná pomoc, schopnost vyjádřit své pocity a názory. Žáci zlepšili své dovednosti v užívání ICT nástrojů. Vyhledávali informace, pracovali s elektronickými slovníky, společně se radili, konzultovali, komunikovali s partnery, upravovali fotografie, pracovali s elektronickou knihou, spoluvytvářeli komiksy, vymýšleli příběhy, prohlíželi si výstupy své a svých partnerů, sledovali informace a pokyny, poskytovali komentáře, plnili zpětnovazební úkoly, organizovali natáčení videí, výtvarně zpracovali výstupy projektu. Pro žáky byly zorganizovány hodiny zaměřené na problematiku šikany vedené v angličtině. Použili jsme materiály a plány na hodinu CLILU. Žáci si během těchto hodin vyzkoušeli práci ve dvojici, dialogy, práci s cizojazyčným textem, poslechová cvičení. Pracovali samostatně, vyhledávali informace z různých zdrojů. Své poznatky konzultovali ve skupině či s vyučujícím. Používali také diskuse, při kterých společně stanovovali postup práce a třídili nápady, získali sebevědomí při komunikaci v angličtině. Osvojili si bezpečnou práci na Internetu a získali povědomí o výukových aplikacích umožňujících spolupráci na dálku, získali respekt jeden k druhému. Hlouběji pochopili dopady šikany a naučili se nalézat vhodná řešení problému. Projekt pomohl škole v prevenci šikany.

Předměty: Cizí jazyky, Informatika, Společenské vědy

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Padlet, Framapad, Storyboardthat, Google forms, Mentimeter, Learning apps, Answer garden, StoryJumper, Canva, Ourboox, MovieMaker, Youtube

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/46541/home

http://www.zstgm.kutnahora.cz/oxibD1qMSZyPTMwJmthbG9kPSZrYWxkbz0mZT0mdHlwem9iPTImej0xODc5JmlkcGFyZW50PTEmaWRwb2xvej0xNyZyYXo9JnM9MA

www.zstgm.kutnahora.cz

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018, Evropská cena 2019

  

ZŠ – True stories from WW2

ZŠ – True stories from WW2

Projekt se zaměřil na dějepisné učivo druhé světové války pro první stupeň. Formou rozhovoru s pamětníky zkoumal tehdejší životy lidí v Polsku a Česku. Pomocí příběhu hrdinů jakými byli Irena Sendler a Nicholas Winton dával příklad dnešním mladým lidem. Díky četbě příběhu „Hanin kufřík“ nutil žáky vcítit se do příběhu tehdejších lidí.

Autor projektu: Martina Teichmannová, ZŠ Lanškroun, nám. Aloise Jiráska 139

Věk zapojených žáků: 9 – 12 let

Partneři: Česká republika, Polsko

Jazyk projektu: čeština, angličtina, polština

Cíl projektu: Hlavním cílem bylo, aby se děti dozvěděly o druhé světové válce nejen z učebnic, ale od skutečných lidí a z příběhů vyprávěných pamětníky. Žáci prohlubovali své znalosti o historii v angličtině i v mateřském jazyce. Rozvíjeli i své dovednosti v umění, psaní, spolupráci a sdílení nápadů, byli schopni kriticky myslet na tyto těžké časy. Jedním z nejdůležitějších cílů byl rozvoj sociální a občanské kompetence. Velmi zajímavé byly diskuse se žáky o hrdinství a otázce, jak by se zachovali v této situaci oni.

Postup práce: Během prázdnin se učitelky obou škol dohodly na tématu a plánu projektu. Každá škola pracovala na jedné části a vzájemně si sdílely nápady a informace. České děti přečetly knihu „Hanin kufřík“, polské děti se seznámily s životem Ireny Sandler. Školy se pak vzájemně informovaly o těchto příbězích. Důležitou součástí příběhu byly rozhovory s polskými a českými pamětníky. České děti se seznámily i s příběhem Nicholase Wintona, o který se s polskými dětmi také podělily. Žáci pátrali i po dalších insigniích z této doby jako jsou fotografie, pohlednice či památníky.

Spolupráce/inspirace: Spolupráce mezi českou a polskou učitelkou probíhala již od prázdnin, kdy společně plánovaly projekt. Později přicházely nápady i přímo od dětí z obou škol. Vždy, když si jedna škola vyslechla příběh pamětníka, předávala druhé škole informace různou formou (psaný rozhovor, obrázky, fotky, živé obrazy, videa, e-kniha aj.) Přínosné bylo pravidelné skypování mezi školami. Důležité byly i vzájemné návštěvy v obou městech, kdy hosté mj. hledali památky vztahující se ke druhé světové válce. Projekt byl určen pro žáky pátých tříd, v určitých fázích však pomáhali především s angličtinou i žáci tříd devátých.

Předměty: Cizí jazyky, Dějepis, Informatika/ICT, Jazyk a literatura, Předměty na 1. stupni, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: Fotoaparát, mobilní telefony, kamery, Twinspace, Adobe.Spark, YouTube, Thingling, Prezi, Facebook, Instagram, stránky Historiana.eu, Poll Maker, Tricider, Google open dokumenty, Powerpoint, Interaktivní tabule, Skype

Výstupy projektu:

http://www.zsaj.cz/aktuality/pravdive-pribehy-z-druhe-svetove-valky

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017

  

ZŠ – Wir bauen Brücken

Tématem projektu byl Karel IV. a Zlatá cesta. Jedna z větví Zlaté cesty procházela Přimdou, proto bylo téma žákům velmi blízké. Blíže se seznámili s historií této důležité středověké komunikace a navázali rovněž na loňské oslavy 700. výročí narození Karla IV. Svým partnerům pak nabyté znalosti zprostředkovali formou prezentací a kvízů. Slovinští partneři se zaměřili na hudbu česko-německého příhraničí, pátrali po českých stopách ve Slovinsku a rovněž připravovali různé úkoly a kvízy.

Autor projektu: Jana Anděl Valečková, ZŠ Přimda

Věk zapojených žáků: 11 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovinsko

Jazyk projektu: čeština, němčina, slovinština

Cíl projektu: Žáci prozkoumávali hravým způsobem kulturní dědictví Prahy, České republiky a Bavorska se zaměřením na místa podél Zlaté cesty. Poznávali podobnosti v historii a kultuře středoevropského kulturního prostoru z doby Karla IV. Seznamovali se s písněmi, legendami, zvyky, literaturou nebo výtvarným uměním této doby.

Postup práce: Projekt vznikl jako přeshraniční spolupráce české a slovinské školy v rámci soutěže, kterou vyhlásilo bavorské Ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění. Tématem byla doba a život Karla IV. Prvním úkolem žáků bylo představit se. Projektové úkoly pak žáci plnili buď ve dvojicích, nebo v malých skupinkách. Slovinci si připravili např. česká a německá úsloví a přísloví, k nimž namalovali obrázky, a čeští žáci měli za úkol přiřadit obrázky ke správným textům. Čeští žáci seznámili partnery s osobností Karla IV. a se Zlatou cestou, jejíž jižní větev procházela přes Přimdu. Výtvarnice nejprve nakreslily mapu průběhu cesty, jiná skupinka ji naskenovala a vytvořila mapu interaktivní. Ke všem prezentacím, videím, interaktivní mapě atd. připravovali žáci úkoly a kvízy, které pak jejich partneři plnili. Čeští žáci využili návštěvy v Historickém parku Bärnau-Tachov a seznámili kolegy s životem Slovanů ve středověku. Slovinští žáci se zabývali i osudy českých vojáků na srbské frontě za 1. světové války, což Čechy inspirovalo k pátrání po padlých vojácích z Přimdy. Další část úkolů byla věnována hudbě a literatuře.

Spolupráce/inspirace: Učitelky se střídaly v návrzích, co vše do projektu zařadit především prostřednictvím mailů. Žáci si vyměnili vánoční přání a drobné dárky, které se staly inspirací k dalším aktivitám, např. Češi poslali do Slovinska bonbóny s Krtečkem Zdeňka Milera, Slovinci obratem připravili zajímavou prezentaci o Krtkovi. Většinu aktivit navrhly vyučující, ale záleželo na iniciativě žáků, jak úkol splní. Způsob splnění úkolu vždy prodiskutovali ve skupinách, navrhovali různá řešení a nakonec vybrali to, které jim připadalo nejlepší. Na projektu pracovali žáci jednu hodinu týdně. Splnění úkolů si partneři vzájemně hodnotili. Komunikace mezi nimi probíhala prostřednictvím osobních e-mailů, e-mailu v eTwinning Live, nástěnky Pro učitele v TwinSpace a Deníku projektu. Žáci sdíleli své výstupy v jednotlivých aktivitách v TwinSpace – nahrávali prezentace, videa a úkoly, umisťovali i odpovědi na úkoly partnerů a nezapomínali ani na zpětnou vazbu. Na stránky přispívali žáci obou škol současně.

Předměty: Cizí jazyky, Dramatická výchova, Dějepis, Evropská studia, Hudební výchova, Informatika/ICT, Jazyk a literatura, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Umění, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: počítače, fotoaparáty, videa, e-mail, webové stránky škol, Internet, TwinSpace, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Picture Manager Superlame,  Kizoa Movie Makeru , Thinglink

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/25623

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017

  

ZŠ – Nature around us

Projekt se zaměřoval na získání poznatků o přírodě na celém světě a na učení o tom, jak ji chránit. Žáci rozšiřovali své znalosti z přírodních věd, geografie, ekologie, ale i anglického jazyka. Projekt poukazoval na problém ohrožení životního prostředí a stimuloval zájem žáků o ohrožené druhy a ochranu životního prostředí. Projektu se účastnilo 8 partnerů z 6 zemí.

Autor projektu: Jana Uhrová, Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Věk zapojených žáků: 6-12 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Španělsko, Polsko, Litva, Turecko,

Jazyk projektu: čeština, slovenština, angličtina

Cíl projektu: Projekt měl za cíl stimulovat zájem žáků o ohrožené druhy a ochranu životního prostředí. Při spolupráci s partnerskými školami děti získaly a sdílely znalosti o přírodě v jednotlivých zemích, rozšiřovaly znalosti z přírodovědných, geografických, ekologických oblastí. V neposlední řadě si také prohloubily znalosti angličtiny.

Postup práce: Nejprve si žáci vzájemně představili svou školu, město a přírodu svých zemí. Každý partner si pak ještě vybral jednu část hlavního tématu projektu z oblasti přírody (lesy, řeky atd.) a následně se zaměřil na to, jak se tato část mění v určitém měsíci v roce. Výsledky své práce posílali všem partnerům prostřednictvím internetu nebo poštou. Jednotliví partneři tak sdíleli informace o své části tématu jako jsou lesy, řeky, ohrožené druhy zvířat a rostlin apod. V neposlední řadě se žáci zaobírali důvody znečištění a ohrožení přírody a navrhovali řešení, jak jí pomáhat a zabránit jejímu znečišťování. Jednotlivé skupiny dětí připravovaly pro ostatní partnery jednoduché úkoly související s tématem měsíce, který si předem vybraly. Společně pak všichni vytvořili vlastní encyklopedii, ve které se jednotlivé kapitoly zmiňují o všech částech přírody v jazycích partnerů, a byly doplněny nejdůležitějšími anglickými termíny.

Spolupráce/inspirace: Komunikace a spolupráce mezi partnery probíhala od začátku velmi dobře. Vzhledem k tomu, že žáci byli velmi mladí a většina z nich se začala angličtinu a práci na počítači teprve učit, vzájemně spolupracovali prostřednictvím internetu méně. Největší spolupráce spočívala v plnění měsíčních úkolů, které partneři vzájemně sdíleli, v aktivitě při úkolech, ve srovnávání řešení a ve vzájemném motivování k práci, studiu a zábavě při studiu.

Předměty: Biologie, Cizí jazyky, Ekologická výchova, Geologie, Předměty na 1. stupni, Předškolní výchova, Přírodní vědy, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Microsoft Office Documents, Padlet, ISSU, Popplet, PiZap, YouTube. Power point, FlorkWorkse, interaktivní tabule, Popplet, Skype kamera, fotoaparát

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/24417/pages/page/161156

https://www.facebook.com/groups/1706525309673185/

http://rebolletenglishcorner.blogspot.sk/?m=1

https://twinspace.etwinning.net/24417/pages/page/204066

https://www.zsben.cz/wordpress/?page_id=48065

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017