PŠ – Nové příběhy o pejskovi a kočičce

Tento úspěšný projekt společně realizovaly děti s postižením se svými skvělými pedagogy. Dokázali všem, že pro mezinárodní spolupráci neexistuje žádné omezení.  Projekt je založen na speciálně terapeutických metodách práce s žáky s mentálním a kombinovaným postižením – využití arteterapie, biblioterapie, dramaterapie, muzikoterapie a zooterapie.

Autor projektu: Josef Suchánek, MŠ, ZŠ a Praktická škola Daneta, Hradec Králové

Věk zapojených žáků: 4-11

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština, angličtina

Cíle projektu: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce a využití ICT nástrojů. Prohloubení kladného vztahu ke zvířatům, péči o domácnost, výtvarnému umění, aktivní seberealizaci žáků, navazování přátelství a rozvoj jazykových dovedností.

Postup: Za 10 měsíců vzniklo 10 příběhů o pejskovi a kočičce a 10 prezentovaných speciálně pedagogických metod. Příběhy postupně tvořili žáci obou škol. V průběhu spolupráce vzniklo mnoho dalších výstupů, zejména výtvarné práce – logo a prapor projektu, ilustrace, vánoční pohlednice, panenka z vlny atd. Vznikla řada textů o partnerské zemi, dopis partnerské škole, deník pejska a kočičky a česko-slovensko-anglický ilustrovaný slovníček. Během projektu proběhla videokonference, učitelé natočili videa z divadelních představení a uskutečnili výstavy, na kterých byla prezentována práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Veškeré produkty byly uveřejněné na internetu, zejména na stránkách škol, na nové webové stránce projektu  www.novepribehy.webnode.cz a také na Facebooku. Popis spolupráce, výstupy a komentáře byly zveřejněny v deníku projektu Twinblog.

Spolupráce: Vytvoření originální publikace s názvem Nové příběhy o pejskovi a kočičce a psaní deníčků plyšového pejska a kočičky, kam žáci obou partnerských škol zaznamenali společné zážitky.

Předměty: Specifické výchovné a vzdělávacích metody, sociální výchova, (výtvarná výchova, praktické činnosti, informatika, anglický jazyk, dramatická výchova, hudební výchova, přírodověda)

Využití ICT nástrojů: E-mail, Word, PowerPoint, Picture Manager, Sketchbook, video, slideshare, Skype (video setkání)

Výstupy projektu:

http://novepribehy.webnode.cz/

http://twinblog.etwinning.net/novepribehy/

https://www.facebook.com/novepribehy

Úspěchy projektu: Evropská cena, Národní cena ČR, Národní cena Slovenska,  Certifikát kvality

  

ZŠ – Crossing borders via videos

Žáci poznávali život svých vrstevníků z dalších zemí Evropy především prostřednictvím video snímků. Nové postupy v užívání ICT nástrojů si osvojili nejen žáci, ale také jejich učitelé. Vznikla publikace pro učitele o využití video tvorby ve výuce Projekt je přínosný hned v několika oblastech – obohacuje žáky o nové znalosti a ICT dovednosti, podporuje tvořivost a týmovou spolupráci.

Autor projektu: Michal Přibyl, Základní škola T. G. Masaryka 396, Borohrádek

Věk zapojených žáků: 12-15

Partneři: Česká republika, Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Bulharsko, Turecko, Nizozemí, Chorvatsko, Španělsko, Norsko, Litva

Jazyk projektu: angličtina

Cíle projektu: Posílení motivace pro studium cizích jazyků, komunikace se zahraničními partnery a rozvoj jazykových dovedností. Osvojení nových postupů a užívání ICT technologií při tvorbě video snímků, tvořivý přístup a zodpovědnost při vzájemné spolupráci.

Postup: Týmy žáků vytvořily videa na téma Den ve škole, Naše město a Představujeme svou zemi. Videa pak sdílely na společném webu. Uspořádaly filmový festival, kde diváci z řad spolužáků o filmech diskutovali a hlasováním vybrali nejzajímavější videa.

Žáci si osvojili řadu nových dovednosti při práci s moderní technikou – používání videokamery a příslušenství, editaci záznamu na počítači, vlastní produkci, jednoduché filmové triky, techniku klíčování videa, střihový program Pinnacle Studio atd.

Spolupráce: Po vytvoření videí skupinami z jednotlivých zemí následoval školní filmový festival a velký počet diváků (spolužáci, učitelé, návštěvníci webu) se podílel na hodnocení.  Život v jednotlivých zemích byl představen dětmi ve vizuální podobě, komentován v anglickém jazyce, s tvůrčím přístupem a originálním zpracováním video snímků. Videa lze využít v různých předmětech – cizí jazyk, zeměpis aj.

Předměty: Mediální výchova, anglický jazyk, informatika, osobnostní a sociální výchova, zeměpis

Využití ICT nástrojů: E-mail, zpracování videí např. Pinnace Studio, Twinspace – pro komunikaci žáků, webová prezentace na Google Sites

Výstupy projektu:

https://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p65561

http://tv.zsboro.cz

Úspěchy projektu: Národní cena, Certifikát kvality

  

ZŠ – Europe is our Playground

Předností tohoto projektu je přenesení známých a běžných aktivit z dětského hřiště do virtuálního prostředí, kde probíhala spolupráce. Děti hrály různé hry, učily se novým anglickým slovíčkům, rýmovačkám, soutěžily v přeskoku přes švihadlo a dozvěděly se mnoho nových informací o Portugalsku. Využívaly moderní technologie pro vzájemné poznávání a sdílení zážitků. V dalším roce bude spolupráce zaměřena na poznávání Francie.

Autor projektu: Šárka Oplová, Základní a mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3

Věk zapojených žáků: 4-10

Partneři: Česká republika, Portugalsko, Francie

Cíle projektu: Motivace malých děti k rozvoji dovedností v anglickém jazyce, poznávání nových států a jejich kultury zábavným způsobem tj. hravým učením spolu s dětmi z jiných zemí. Využití moderních technologií, nové metody spolupráce učitelů.

Postup: České děti dostaly dopis v cizím jazyce a začaly postupně objevovat nová slova, jejich význam, poznaly nové kamarády z jiné země a představily se při video setkání. Pracovaly s mapou. Vzájemně se učily novým hrám, v pískovišti objevily kus historie partnerské země, ke které se vztahoval příběh, vyměnily si přání k Vánocům a recepty, ochutnaly dobroty, zatančily si národní tance, hrály si s panenkami. Na hřišti svačily, pozorovaly stromy, byliny a ptáky. Při úklidu hřiště nasbíraly přírodniny a z listů tvořily obrázky. Na Twinspace učitelky publikovaly videa, osvojená slovíčka k různým tématům, básničky, pravidla her, fotografie a kreslené obrázky dětí.

Spolupráce: Malé děti se učily prostřednictvím přátelství a vztahu k jiným dětem. Do projektu se zapojila širší komunita lidí tj. rodiče, další učitelé, knihovnice, starší spolužáci a také kuchařky.

Předměty: Anglický jazyk, prvouka, výtvarná, hudební výchova, tělesná výchova, multikulturní výchova

Využití ICT nástrojů: E-mail, Skype (video setkání), video, Photostory

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56216

Úspěchy projektu: Certifikát kvality

  

ZŠ – Intercultural Dialogue Through Fairy Tales, Drama and Art

Žáci se prostřednictvím pohádek seznámili s kulturou 33 evropských zemí. Tento projekt je skvělým příkladem toho, jak lze pracovat ve velkém mezinárodním týmu a dosáhnout všech plánovaných cílů a výsledků.

Autor projektu: Marie Šturmová, Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo

Věk zapojených žáků: 6-15

Partneři: Česká republika, Rakousko, Bulharsko, Arménie, Finsko, Kypr, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Grónsko, Malta, Holandsko a další (celkem 33 států)

Jazyk projektu: Anglický jazyk

Cíle projektu: Zajímavější způsob učení a zvýšení motivace žáků pro studium cizího jazyka a literatury, inovativní přístupy a poznávání různých kultur prostřednictvím pohádek a mezinárodní spolupráce.

Postup: Každá škola si vybrala a přeložila jednu národní pohádku do angličtiny a publikovala ji na webu. Žáci pracovali s přeloženými texty v hodinách anglického jazyka. Dále kreslili ilustrace ke zvolené pohádce v hodinách výtvarné výchovy a zdramatizovali pohádku jednoho z partnerů. Pohádky byly mezi partnery rozděleny pomocí losu. Všechny pohádky byly publikovány v elektronické knize spolu s četnými dětskými ilustracemi. Video nahrávky představení byly zveřejněny na webových stránkách projektu. Účastníci projektu kromě pohádek také prezentovali své školy, národní tradice v období Velikonoc a Vánoc. Vytvořili čtyři hry s pohádkovými náměty.

Spolupráce: Vytvoření e-knihy s 35 evropskými pohádkami v angličtině se 170 ilustracemi žáků a 35 nahrávek pohádek.

Předměty:   Anglický jazyk, literatura, ICT, výtvarná výchova, dramatická výchova

Využití ICT nástrojů:  Skype, Power Point, Abdobe, Audacity (zvukové nahrávky)

Výstupy projektu:

http://onceuponatimeineurope.wikispaces.com

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33338/welcome

Úspěchy projektu: Evropská cena 2013, Mevlanova cena za porozumění mezi kulturami, Národní cena, Certifikát kvality