MŠ – Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej

Projekt byl realizován v průběhu 10 měsíců mezi dvěma školami z České republiky a dvěma školami ze Slovenska. Cílem projektu bylo seznámit děti s jejich zemí a krajinou, ale také se zemí a krajinou partnerských škol. Děti poznávaly cizí jazyk, státní symboly, různé historické dominanty, kulturní památky, zvyky a tradice těchto míst. Učily se rozpoznávat rozdíly mezi městem a vesnicí, posílit lásku k vlasti, úctu, toleranci k jiným národům a jejich tradicím či se orientovat v mapě.

Autorky projektu: Lucie Tkačíková, MŠ Kytička Pardubice, Lucie Khasová, Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice

Věk zapojených žáků: 3 – 6 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština, angličtina

Informace o projektu: Projekt probíhal souběžně s uplatňováním Školního vzdělávacího programu pro MŠ a byl součástí učebních osnov. Partnerky se zaměřily na prožitkové, situační a kooperativní učení hrou. Společně s dětmi vytvořily videa, prezentace obrázků jednotlivých zemí a víkendovou zážitkovou knihu. Na vzniku této knihy spolupracovali rodiče se svými dětmi. Rodiče hodnotili projekt jako velmi prospěšný pro rozvoj a vzdělání svých dětí. Prezentacemi vlastních zážitků děti rozvíjely své komunikační dovednosti, sebevědomí, získávaly znalosti o svém městě, vesnici, vlasti a jazyku. Kromě toho se naučily spolupracovat, ale i samostatně plnit jednoduché úkoly, řešit problémy, nebát se přijít s vlastním nápadem, domluvit se s ostatními, respektovat jiný názor i obhájit svoji představu.

Předměty: Předškolní výchova

Využití ICT nástrojů: iPad, tablet, PC, projektor, mobilní telefon, Padlet, PicCollage, LiveCollage, Learning Apps, JigsawPlanet, Bitsboard, Sketches, QR Generator, iMovie, GoogleFormulář, StoryJumper, Messenger

Výstupy projektu:

http://www.msgebauerova.cz/projekty-skoly/projekt-etwinning.html

https://www.facebook.com/MS.Gebauerova

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx5-6ZqGS9GRElxuPp30PXDhlHhtZ20y

https://www.facebook.com/pg/MSTesovice/posts/?ref=page_internal

http://www.mskolovec.cz/cs/mstesovice-etwinning-skolnirok201819/document-974/

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019

  

MŠ – Pohádky v ročních obdobích

Projekt byl realizován s partnerskou školkou MŠ Jána Cikkera ze Slovenska v průběhu deseti měsíců. Praktickými aktivitami se děti seznamovaly s procesem vzniku knih. Vytvářely krátký příběh vztahující se k ročním obdobím a partnerská škola ho doplnila ilustracemi. Děti si tak rozvíjely slovní zásobu, fantazii a představivost. Seznámily se s pojmy: autor, spisovatel, ilustrátor, vydavatel. Poznaly proces výroby knihy a papíru, vyzkoušely si několik druhů tisku. Získaly lepší vztah ke knihám. Naučily se spolupracovat, respektovat názor druhého a podřídit se názoru skupiny. Závěrem vznikla společná československá kniha pohádek. 

Autorka projektu: Lucie Khasová, Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 4 – 6 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Informace o projektu: Děti pro každé roční období vymyslely jednu pohádku. Zaslaly ji dětem z partnerské školky, které namalovaly k pohádce ilustrace, popřípadě vytvořily video a namluvily pohádku ve svém jazyce. Po vzniku pohádek s nimi děti dále pracovaly – řadily ilustrace pohádek dle časové posloupnosti, učily se pohádky plynule odvyprávět, domýšlely pohádkám jiné závěry, pohádky dramatizovaly. Nenásilnou formou se učily hlavní znaky ročních období. Společnou motivací byla jedna společná postava, Pan Tužtička – spisovatel, kterému děti pomáhaly pohádku vymýšlet. Každé nové roční období pan Tužtička děti ve škole navštívil a přivezl novou pohádku z partnerské školy. Děti pracovaly společně, ve skupinkách, ve dvojicích i jednotlivě při malbě ilustrací. Aktivity projektu zasahovaly skoro do všech oblastí předškolního vzdělávání: jazyk a řeč – děti se učily samostatně, gramaticky správně vyjadřovat své myšlenky, sledovat příběh a dovyprávět ho, dodržet řečovou kázeň (nepřekřikovat se, sledovat řečníka, naslouchat druhému,…); poznávací schopnosti – děti se snažily soustředit, udržet pozornost, nenechat se vyrušit, záměrně si pohádku zapamatovat, vyjádřit svou představivost a fantazii, použít různé výtvarné techniky, znát některá písmena, seznámily se s výrobou a množením knih, vznikem kopií; základní matematické dovednosti – děti se učily orientovat se v číselné řadě; řešení problémů – děti se nebály přicházet s vlastními nápady týkajícími se tématu pohádky, projevovaly zájem o písmena, prohlížení knih. Děti se naučily zapojit do činností s ostatními dětmi, domluvit se, respektovat jiný názor, vyjednávat, obhájit svoji představu, dozvěděly se více o své zemi, získaly poznatky o cizí zemi, poznaly proces výroby papíru, zkusily si nejrůznější druhy tisku.

Předměty: Předškolní příprava

Využití ICT nástrojů: iPad, stolní počítač, projektor, mobilní telefon, Twinspace, e-mail, Facebook, Messenger, Pinterest, youtube, Book Creator, iMovie

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/49287/home

https://www.youtube.com/channel/UCpyb7_gdTc7WqbaftIceF7Q/playlists?view_as=subscriber

https://cz.pinterest.com/khasova/poh%C3%A1dky-v-ro%C4%8Dn%C3%ADch-obdob%C3%ADch/

http://www.mskolovec.cz/cs/mstesovice-etwinning/

https://www.facebook.com/MSTesovice/?ref=bookmarks

https://joom.ag/IRMY

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018

  

MŠ – Let’s experience and learn

Tento projekt byl zaměřen na praktické činnosti ve formě pokusů, které dětem umožnily pochopit vztahy v přírodě a jejím koloběhu a na vlastní kůži poznávat přírodu a přírodní jevy. Experimentování a praktické zkoumání, proč se věci dějí, je pro děti v předškolním věku přirozené. Projekt zábavnou formou přiblížil dětem chemické a fyzikální zákony vnějšího světa.

Autorka projektu: Ewa Nepraš Dubińska, Mateřská škola Na Přesypu

Věk zapojených žáků: 4 – 10 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Polsko, Španělsko, Arménie, Turecko

Jazyk projektu: slovenština, angličtina, turečtina

Informace o projektu: Téma projektu bylo shodné s školním vzdělávacím plánem. Děti měly prostor pro vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení. Upevňovaly schopnost soustředění a zapamatování si postupu řešení jednotlivých pokusů. Poznaly, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, a že každý může svým chováním působit na životní prostředí. Děti si osvojily základní poznatky o prostředí, v němž žijí, rozvíjely své kooperativní dovednosti, měly zájem zkoušet nové věci a naučily se pracovat podle instrukcí. Zároveň dostaly možnost samy hledat řešení. Hlavním úkolem projektu bylo sdílení různých pokusů s partnery. V měsíčních intervalech partneři sdíleli pět různých experimentů, které žáci prováděli ve skupinkách, nebo samostatně, pod dohledem učitele. Děti samy rozhodovaly, který pokus dané země budou dělat. Výsledky práce byly zahrnuty do společného e-booku. Rodiče se aktivně podíleli na realizaci projektu, pomáhali vyhledávat nápady, pravidelně se zajímali o průběh projektu.

Předměty: Předškolní příprava, Matematika, Přírodní vědy

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Youtube, Kizoa, photocolage, Microsoft Word, PDF

Výstupy projektu:

http://twinspace.etwinning.net/44384

www.msnapresypu.cz

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d175487515k2345322o1l1/magntic-games-2

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d175476535k1048224o1l1/magnetic-games

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d172888156k5874608o1l1/wandering-water-from-elas-class

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d175464997k6698565o1l1/birds-winter-eperiment

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d172904581k3962120o1l1/spanish-sweet-rainbow

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d172198396k1700141o1l1/turkish-experiment

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018, Evropský certifikát kvality 2018

  

MŠ – Čarovný čas

Projekt  byl zaměřen na získání nových zkušeností s integrací regionálních prvků do školního vzdělávacího programu. Seznamoval děti s tím, že počítač není jenom na pohádky a hry, ale také na sdílení zajímavých aktivit. Pomocí nich žáci představili svoje město, region, zvyky a tradice od podzimu až do jara. Projekt rozvíjel  u dětí fantazii, představivost a vztah ke své zemi i zemi sousední. Završením celého projektu byla společná on-line noc v mateřské škole. Právě tu noc se podle tradice otevírají poklady.

Autor projektu: Jana Veselá, MŠ Soběslav, Nerudova 278

Věk zapojených žáků: 3 – 7 roků

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Hlavním cílem bylo získat povědomí nejen o své zemi, ale i o existenci dalších zemí, národů a kultur, dozvědět se o jejich zvycích a tradicích. Děti se učily vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných, hudebních a dalších činností, sdělovaly si své prožitky při navrhování a výrobě „Bystrého skřítka“, rozvíjely svou fantazii a představivost či připravovaly pro kamarády zajímavé úkoly spojené s tradicemi a zvyky svého regionu od podzimu až do jara.

Postup práce: Školky se představily prostřednictvím hudební a výtvarné činnosti, představily i svou zemi, vlajku a město. Poté si vzájemně sdílely píseň včetně notového záznamu. V další fázi projektu děti vyrobily „Bystrého skřítka“, kterého poslaly poštou svým kamarádům. Skřítek putoval spolu s truhličkou-pokladem a po celý čas projektu tento poklad střežil. Po splnění všech úkolů se mohla truhla otevřít. Hlavní náplní celého projektu bylo představit zvyky svého regionu jako svátky sv. Martina, sv. Kateřiny, sv. Jana, posvícení, 1. máj, čarodějnice aj. Děti si posílaly vzájemně úkoly, každé splnění zaznamenaly na truhlu s pokladem. Vše bylo završeno on-line sdílenou „Čarovnou-kouzelnou nocí“, spaním přes noc v mateřské škole. Školky zařadily některý zvyk svých kamarádů do své noci. Právě v tuto noc, kdy byly splněny všechny úkoly, se otevřely truhly s poklady. Ze všech projektových aktivit byla vytvořena fotokniha.

Spolupráce/inspirace: Školky společně pracovaly na všech aktivitách. Zvyky a tradice měly jasně dané termíny, podle kterých se spolupráce a učení odvíjely. Jednou za měsíc se partneři scházeli na chatu nebo Skype a domluvili si jednotlivé aktivity a povinnosti. V nutných případech byl používán mobil. Každý přispíval stejným dílem v realizaci úkolů. Způsob komunikace napomáhal ke společné aktivitě všech školek, všichni využívali společné webové nástroje na prezentování aktivit, diskutovali na fóru. Na konci každého měsíce učitelky s dětmi hodnotily jednotlivé aktivity. Děti komunikovaly prostřednictvím TwinSpace, projektového deníku a Skype.

Předměty: Cizí jazyky, Dramatická výchova, Historie kultury, Hudební výchova, Jazyk a literatura, Předškolní výchova, Tělesná výchova

Využití ICT nástrojů: Padlet, ISSU, Popplet, PiZap, YouTube, Power point, FlorkWorkse, interaktivní tabule, Skype kamera, fotoaparát

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/27101/home

http://www.mssobeslav.cz/clanek/carovny-cas-2017

https://www.instagram.com/p/BTa2WZ_gMD8/?taken-by=panenka_vasik

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017