DŮLEŽITÉ: EU login a záloha materiálů – spuštění Evropské platformy pro školní vzdělávání

V květnu letošního roku nás čeká spuštění nové platformy European School Education Platform (Evropská platforma pro školní vzdělávání), kdy se portály www.etwinning.net a www.schooleducationgateway.eu sloučí pod jednu doménu.

Aktivita eTwinning v žádném případě nezaniká, ale přechod na novou platformu znamená pro uživatele několik důležitých změn.

V tuto chvíli je důležité věnovat pozornost následujícím dvěma změnám:

1) Vytvoření účtu EU Login nejpozději do pátku 13. 5. 2022

Pro přihlášení do eTwinningu je nutné si nejpozději do 13. 5. 2022 založit účet EU login. Autentizační služba Evropské komise EU Login umožňuje centralizovaný přístup k různým webovým aplikacím – za použití téhož uživatelského jména a hesla.

Vytvoření účtu EU login je zásadní pro přenesení údajů z Vašeho aktuálního eTwinningového profilu do nové platformy. Návod na jeho vytvoření najdete na https://www.etwinning.cz/jak-si-vytvorit-ucet-eu-login/.

DŮLEŽITÉ! Je nutné použít stejnou e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve svém účtu na www.etwinning.net. Pokud použijete jiný e-mail, data se nebudou moci synchronizovat a nedojde k přenesení Vašeho stávajícího účtu (a eTwinningových projektů na něj navázaných) do nové platformy.

Pokud už účet EU Login máte (např. z důvodu žádosti o grant v rámci programu Erasmus+ či používání nástroje Mobility Tool+), je potřeba si zkontrolovat, že v platformě eTwinning máte ve svém účtu uveden stejný e-mail. Pokud se e-mailové adresy liší, je nejjednodušším řešením změnit si adresu ve Vašem osobním profilu na pracovní ploše eTwinning Live.

Doporučujeme všem eTwinnerům, aby si účet EU login založili co nejdříve a pokud možno neodkládali tento krok až k poslednímu dni (tj. 13. 5.). Mohou nastat technické potíže a v tom případě už bychom Vám nebyli schopni pomoci.

2) Zálohování obsahu z projektů, které byly založeny před 1. 7. 2018

Do nové platformy budou přeneseny pouze projekty založené po 1. 7. 2018. Doporučujeme Vám si zkontrolovat data založení u Vašich starších eTwinningových projektů a pokud byly založeny před 1. 7. 2018 si veškerý obsah (fotografie, videa, odkazy apod.), o který nechcete přijít, zálohovat. Projekty založené před 1. 7. 2018 budou dostupné do července 2022.


V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mailové adrese etwinning@dzs.cz.

  

Změna termínu podávání žádostí o certifikát kvality

Dům zahraniční spolupráce/Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice (NSO) oznamuje všem realizátorům mezinárodních projektů eTwinning, že termín, do kdy můžete podávat své žádosti o národní certifikát kvality (Quality Label), byl ze strany Evropské komise stanoven na 31. 5. 2022 (včetně). Z tohoto důvodu se posouvá i termín webináře na téma „Jak na žádost o Quality Label“ na 4. 5. 2022.

Co to je Quality Label? (národní certifikát kvality)

Certifikát kvality umožňuje jednotlivým zemím ocenit projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako příklady dobré praxe. Všechny žádosti jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů národního podpůrného střediska a zkušených učitelů.

Kdo může žádat?

O certifikát mohou žádat všechny projekty ve finálním stádiu realizace, tj. mající k dispozici projektové výstupy. Přihlásit můžete i projekty, které neuspěly v minulém roce. Žádost se podává za každý projekt zvlášť, jeden učitel tedy může do hodnocení přihlásit i více svých projektů a získat ocenění pro všechny z nich. Každý žádá sám za sebe – žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu a ve své žádosti specifikuje svůj přínos pro realizaci projektu.

Kde najdu žádost?

Pro zařazení projektu do hodnocení je nezbytné vyplnit elektronickou žádost online, která je k dispozici na Vaší pracovní ploše eTwinning Live v sekci „Projekty“. Dále stačí kliknout na možnost „Zažádat o certifikát kvality“ uvedenou u každého projektu ve Vašem seznamu.

Co se stane, když nestihnu podat žádost o QL do 31. 5. 2022?

O certifikát Quality Label budete moci požádat i později, vaše žádost ale bude hodnocena až v následujícím ročníku, tedy v roce 2023.

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL

  1. Žádost si připravte předem ve Wordu

Na vyplnění žádosti online totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit.

Pečlivě na své pracovní ploše zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – informace se Vám zobrazí na Vaší pracovní ploše v sekci „Projekty“. U svého projektu najdete odrážku „Certifikát kvality: Naposledy upraveno (datum)“ a informaci, že můžete i nadále upravovat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSO, kteří prověří, zda se Vaše žádost skutečně odeslala.

  1. Žádná informace není zbytečná

Vaši žáci byli určitě z práce na projektu nadšení a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení. Hodnotitel musí z vaší žádosti pochopit, o co v projektu šlo a jaké aktivity jste realizovali, abyste dosáhli cíle projektu. Nezapomeňte zmínit komunikaci mezi učiteli, harmonogram projektu či evaluaci.

  1. Spolupráce s partnerem

Toto je nejdůležitější část žádosti, věnujte jí co největší pozornost. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala. Zejména se soustřeďte na spolupráci mezi týmy, nezapomeňte uvést, pokud ve vašem projektu žáci pracovali v mezinárodních týmech a co bylo hlavní aktivitou těchto týmů.

  1. Žák v popředí

Při formulaci popisu projektu popište, jak byli zapojeni žáci. Je dobré si uvědomit, že projektovou výuku zařazujeme proto, aby žáci dosahovali předem stanovených výukových cílů. Ze žádosti by mělo být znát, jak zajímavé a na žáka zaměřené aktivity jste pro ně připravili. V projektech, kde spolupracuje více škol, je potřeba vyzdvihnout vaše aktivity a odlišit je od činností ostatních učitelů zapojených v projektu.

  1. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit

Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.

  1. Podpora kolegů a vedení školy

Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali. Není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.

  1. Kombinace projektů eTwinning s dalšími projekty, například s projekty partnerství škol Erasmus+

O této skutečnosti by měla být v žádosti zmínka. eTwinning je primárně o spolupráci škol za podpory digitálních technologií. Prezenční setkávání v takových projektech není tedy příliš běžné. Využití eTwinningu v rámci projektu Erasmus+ by mělo být smysluplné, tj. měla by být vidět online spolupráce mezi prezenčními setkáními přispívající k naplnění cílů projektu.

  1. Projekty, které žádají o cenu a ještě probíhají

Jejich hodnocení může být do značné míry problematické. Národní podpůrné středisko doporučuje k hodnocení přihlásit projekt nejdříve v závěrečné fázi. Pokud chcete zvýšit šance na získání certifikátu, počkejte si a přihlaste projekt až v okamžiku, kdy je u konce a má dostatek výstupů na zhodnocení. Ušetříte si tak nejen čas strávený při vyplňování žádosti, ale i zklamání z jejího zamítnutí.

Potřebujete další rady?

Všechny vaše   dotazy se budeme snažit zodpovědět na webináři 4. května 2022 na téma „Jak na žádost o Quality Label“. Registrovat se na něj můžete na odkaze https://www.etwinning.cz/webinare/.

V případě dotazů nám můžete taky napsat na e-mail etwinning@dzs.cz.

Kdy budou výsledky?

Dejte čas komisi hodnotitelů, aby mohli vaše žádosti zodpovědně posoudit. Výsledky se objeví v srpnu zde na webu.

Aktualizace: Termín hodnocení žádostí byl ze strany Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning v Bruselu prodloužen do 23. září 2022.

Držíme vám palce!!!

Tým Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR

  

Evropská cena eTwinningu letos dorazila do Tábora!

Je nám velkým potěšením oznámit, že projektu eTw-T-R-A-I-N Obchodní akademie a VOŠE Tábor, který realizovala paní Alena Jandlová, byla udělena Evropská cena eTwinning v kategorii středních škol.

Projekt eTw-T-R-A-I-N probíhal po celý školní rok a účastnili se ho žáci z Čech, Belgie, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska a Turecka. Jeho hlavním cílem byla spolupráce žáků, kteří se díky němu mohli společně rozvíjet v komunikaci i v ICT znalostech. Zároveň si také kladl za cíl umožnit žákům utvoření takového myšlenkového postoje, který odpovídá názvu projektu – v originále Tolerance-Respect-Action-Innovation-Netizen – česky pak Tolerance-Respekt-Aktivita-Inovace-Internetové občanství.

Co nám řekla k projektu sama koordinátorka paní Jandlová?

Projekt probíhal formou virtuální cesty vlakem. Během první zastávky vlaku, „Domácí“, se všichni účastníci seznámili a hlasováním vybrali projektové logo. V druhé zastávce, „Umělecké“, rozkódovali slavnou fotografii a poznali skutečný příběh portrétované dívky; posuzovali, jak tolerantní jsou lidé v různých částech Evropy; vytvořili plakáty na toto téma, v závěru kreslili a psali o Vánocích. Třetí zastávka, „Současná“, se zaměřila na současné události, hodnotili jsme on-line výuku, dělali novoroční předsevzetí a získali nové znalosti v oblasti autorských práv a mediální gramotnosti. Součástí této zastávky byla on-line úniková hra a kvízy. Čtvrtá zastávka se jmenovala „Udržitelná“ a jejím hlavním obsahem byla oblast cirkulární ekonomiky a krátký výzkum životního cyklu trička/tenisek. Závěrečným, tvůrčím úkolem byl návrh města, ve kterém bychom chtěli bydlet.

Co byl Váš prvotní impuls k zapojení se do eTwinningu?

Hledala jsem možnosti, jak studentům nabídnout možnost komunikace v angličtině mimo třídu v mezinárodním prostředí. Objevila jsem eTwinning, který nabízel online spolupráci evropských škol, a první projekt mohl začít. Několik projektů jsme vytvořili společně s rakouskou obchodní akademií a propojili je i s vzájemnými návštěvami.

Co Vás motivuje k realizaci nových projektu eTwinning?

Jsou to jednak kolegové z partnerských škol, se kterými spolupracuji delší dobu, a stále nás baví zařazovat online aktivity do výuky. Studenti komunikují se svými protějšky nad praktickými zadáními během celého školního roku.

Co považujete za největší přínos pro studenty i sebe při práci na projektech?

Díky eTwinningu jsem poznala mnoho kolegů, jejichž výukové a projektové metody jsou pro mě inspirací a se kterými jsem ve stálém kontaktu. Pro studenty se spolupráce v mezinárodním prostředí stává běžnou, obvyklou a přirozenou věcí, učí se rozumět jiným kulturám, respektovat je a společně pracovat.

Jaký je Váš oblíbený projekt, který jste realizovala, a proč?

Napadají mě dva projekty. První jsme před čtyřmi lety zaměřili na využití online únikových her v různých předmětech a druhý byl postaven jako série výzev, se kterými se studenti měli vypořádat.

Kde čerpáte inspirace na nové projekty?

Inspiraci získávám od kolegů, mezinárodních online nebo prezenčních akcí pro učitele a důležitou roli hraji také moje zkušenost z mnoha eTwinningových projektů.

Co zajímavého Vám a Vašim žákům přinesl projekt eTw-T-R-A-I-N?

Společná virtuální cesta vlakem nám všem přinesla nové poznání různých oblastí života (umění, sociální média, udržitelnost), živou komunikaci a mnoho příležitostí, jak být kreativní.

A co v projektu projekt eTw-T-R-A-I-N nejvíce zaujalo Vaše žáky? Který úkol, či moment?

„Líbily se mi online hodiny se studenty z partnerských škol. Bylo to zábavné a objevili jsme něco nového z jiných kultur a zemí. Porovnali jsme rozdíly mezi námi, co se týče každodenního života, lockdownu nebo třeba koníčků. Naopak jsme ale také zjistili, že jsme ve spoustě věcí stejní,“ zhodnotil projekt David.

Evropská cena eTwinningu je nejvyšším oceněním, které můžou učitelé se svými žáky získat za vynikající práci na eTwinningovém projektu. Cena se uděluje v pěti základních kategoriích, rozdělených podle věku zapojených žáků. Do evropského kola soutěže v letošním ročníku postoupilo rekordních 1824 projektů, oceněno pak bylo celkem 9 projektů.

Všechny oceněné projekty najdete na stránkách etwinning.net.

  

V Praze proběhl mezinárodní kontaktní seminář eTwinning pro učitele středních škol 

Mezinárodní kontaktní seminář Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students‘ 21st century skills se konal ve dnech 17.-19. března 2022 v Praze. Zúčastnilo se ho celkem 38 učitelů středních škol z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska a Slovinska. Zapojení středních odborných škol (IVET, Initial Vocational Education and Training) je jednou z dlouhodobých priorit aktivity eTwinning. 

Účastníky slavnostně přivítala Pavla Šabatková z Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS). Na úvodní přednášku navázaly zkušené ambasadorky příklady dobré praxe. Elena Tomanová (SPŠ Brno, Purkyňova) prezentovala inspirativní projekt Young EU entrepreneurs a Alena Jandlová (OA a VOŠE Tábor) seznámila účastníky se svým úspěšným projektem eTw-T-R-A-I-N

První den semináře byl zakončen seznamovací aktivitou, která umožnila účastníkům poznat možné budoucí projektové partnery. Druhý den semináře již účastníci pracovali v mezinárodních skupinách na workshopech zaměřených na metodiku on-line projektů, pracovní plochu eTwinning Live a možnosti virtuální třídy TwinSpace.  

Hlavním cílem semináře bylo umožnit učitelům najít si projektové partnery a vytvořit on-line projekt, do kterého aktivně zapojí své žáky. Nedílnou součástí setkání bylo tedy i plánování nových mezinárodních projektů pod vedením ambasadorů a za asistence členů národních podpůrných středisek. Seminář byl velmi úspěšný, celkem na něm vzniklo 6 projektů s různorodým zaměřením, například na podnikavost, udržitelnost či finanční gramotnost. 

Snažíme se učitele zapojené do eTwinningu co nejvíce podporovat, proto má tento seminář zcela nový formát – v prezenční části lektoři účastníkům nabídli asistenci při realizaci projektů založených na semináři. Věříme, že eTwinneři tuto pomoc ambasadorů rádi využijí a bude jim k užitku. V září se opětovně setkáme se všemi účastníky, tentokrát online, a probereme s nimi, zda se jim úspěšně daří pracovat na projektech či s jakými výzvami se potýkají.  

Kontaktní semináře jsou určeny učitelům, kteří by se rádi pustili do eTwinningového projektu, hledají partnery a rádi by si s nimi projekt naplánovali osobně. Více informací o mezinárodních akcích eTwinning se dozvíte na našem webu

Fotogalerie ze semináře je dostupná zde